ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-debauch-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น debauch, *debauch*,

-debauch- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You thought uncle sam was gonna pay for your great debauch forever?คิดว่าพวกเค้ายอมให้นายเสเพล.. ไปตลอดงั้นสิ?

-debauch- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酒池肉林[しゅちにくりん, shuchinikurin] (n) sumptuous feast; debauch

-debauch- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำมะเลเทเมา[v.] (sammālēthēm) EN: debauch FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -debauch-
Back to top