ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-deadly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deadly, *deadly*,

-deadly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The female of the species is more deadly than the male.""เพศหญิงเป็นเพศ ที่อันตรายมากกว่าเพศชาย"
If this is the land of Oz, then this is the Deadly Desert.ถ้านี่เป็นออส งั้นนี่ก็เป็นทะเลทรายมหาภัย
When you do, we'll tear you into little pieces and throw you in the Deadly Desert!เมื่อไหร่ที่แกก้าวออกมา ฉันจะจับแกฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วโยนใส่ทะเลทรายมหาภัยซะเลย
They're outside. They said they're going to throw us into the Deadly Desert.พวกมันอยู่ข้างนอก พวกมันขู่ว่าจะโยนเราใส่ทะเลทรายมหาภัยด้วย
We are over the Deadly Desert, Jack.เรากำลังอยู่เหนือ ทะเลทรายแห่งความตายนะ แจ็ค
She escaped from Mombi somehow and crossed the Deadly Desert.เธอหนีมอมบี้มาได้ และก็ข้ามทะเลทรายแห่งความตายได้ด้วย
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
You must be very deadly for three grand a week.คุณคงเจ๋งกว่ามือหนึ่งถึงเรียกราคานี้
The deadly nightshade you slipped me wore off, Sally. - Let go!พวกไม้เลื้อยที่ตายแล้ว คุณให้ผมเอามันออกไป แซลลี่ / ไปเถอะ!
That's twice this month you've slipped deadly nightshade into my tea and run off.เดือนนี้มันสองหนแล้วหนะ ที่เธอเอาไม้เลื้อยแห้งๆ มาใส่ในชาของฉันแล้วก็หนีไป
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ
But they didn't know that it's filled with deadly gases and sulfuric acid rain. "แต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่า ว่ามันเต็มไปด้วย ก๊าซร้ายแรงและฝนกรดซัลฟูริก

-deadly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹅膏蕈[é gāo xùn, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ, 鹅膏蕈 / 鵝膏蕈] Amanita (genus of deadly mushrooms)
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
野颠茄[yě diān qié, ㄧㄝˇ ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, 野颠茄 / 野顛茄] deadly nightshade (Atropa belladonna)
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, 颠茄 / 顛茄] deadly nightshade (Atropa belladonna)
一本正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 一本正经 / 一本正經] in deadly earnest; deadpan

-deadly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent
七つの大罪[ななつのだいざい, nanatsunodaizai] (exp) the Seven Deadly Sins
七つの罪源[ななつのざいげん, nanatsunozaigen] (n) the Seven Deadly Sins
凶器(P);兇器[きょうき, kyouki] (n) dangerous weapon; lethal weapon; deadly weapon; (P)
劇毒[げきどく, gekidoku] (n) deadly poison
大真面目[おおまじめ, oomajime] (adj-na,n) deadly serious
死に至る病[しにいたるびょう, shiniitarubyou] (n) deadly disease; sickness unto death
死者を出す[ししゃをだす, shishawodasu] (exp,v5s) to take its toll; to be deadly
猛毒[もうどく, moudoku] (n,adj-no) deadly poison

-deadly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบลลาดอนนา[n.] (bēlladønnā) EN: belladonna ; deadly nightshade ; Atropa belladonna FR: Atropa belladonna
มรณ-[pref.] (mørana-) EN: deadly FR:
เป็นอันตรายถึงตายได้[adj.] (pen antarāi) EN: deadly FR: mortel
ร้าย[adj.] (rāi) EN: malignant ; lethal ; severe ; deadly FR: malin ; sévère ; grave

-deadly- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todsünde {f}mortal sin; deadly sin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -deadly-
Back to top