ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-curved-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น curved, *curved*,

-curved- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And remember... fingers curved like a tunnel.แล้วจำไว้... โค้งนิ้วมือเหมือนกับอุโมงค์น่ะ
A curved number 2 penfield, please.ขอเครื่องมือเพนฟิลด์เบอร์2
I mean, the bottom is too curved to be a Tele or a Strat, but... it's not an SG because the tailpiece wraps around, and then there's the distance to the jack plate.ฉันหมายถึงส่วนล่างของมันโค้งเกินกว่าที่จะเป็นกีต้าร์ทรง Tele หรือ Strat และ ก็ไม่ใช่ SG เพราะมี tailpiece อยู่ตรงนี้ แล้วที่เสียบสายแจ็คไปอยู่ด้านล่างแบบนี้
Your mouth isn't curved upwards.ปากคุณโค้งขึ้นข้างบน นี่ผมเข้าใจอะไรผิดรึเปล่า?
But in general relativity, which is theory of curved space-time, if you take a shortcut, you can beat a light.แต่ในความสัมพันธ์ทั่วไป ซึ่งเป็นทฤษฎีของพื้นที่เวลาโค้ง ถ้าคุณใช้ทางลัดให้คุณ สามารถเอาชนะแสง
And so by looking at the bend or curvature of the particle, if it's curved in one direction, that particle's positively charged.และอื่น ๆ โดยดูที่โค้งงอ หรือความโค้งของอนุภาค ถ้ามันโค้งในทิศทางเดียว อนุภาคที่มีประจุบวกของ
For a man on horseback, the curved blade is a good thing, easier to handle.สำหรับชายบนหลังม้า ดาบโค้ง เป็นข้อได้เปรียบ ใช้ได้ง่ายกว่า
OK, the third, the curved oneโอเคนะ, ส่วนคนที่สาม , ที่ดูโค้งๆหน่อย
The curved edge is the right size and angle to have caused the trauma.ส่วนด้านโค้งมีขนาด และมุมที่ตรงกับบาดแผล
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน

-curved- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, 剞] curved wood graver
卷刃[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, 卷刃] curved blade
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 弯曲空间 / 彎曲空間] curved space
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 曲线 / 曲線] curve; curved line; indirect; in a roundabout way
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 曲面] curved surface; surface
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 撇] (downwards-left curved character stroke); throw
曲颈瓶[qū jǐng píng, ㄑㄩ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ, 曲颈瓶 / 曲頸瓶] retort; bottle with curved neck
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, 镰刀 / 鐮刀] sickle; curved blade to cut grain

-curved- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
曲刀[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade
曲管[きょくかん, kyokukan] (n) siphon; curved pipe
曲面[きょくめん, kyokumen] (n) curved surface
端反り[はぞり;はたぞり, hazori ; hatazori] (n) outward-curving bowl rim; bowl lip curved outwards
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog)
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P)
鎌槍[かまやり, kamayari] (n) type of spear with curved cross-blades
鮟鱇[あんこう;あんこ;アンコウ, ankou ; anko ; ankou] (n) (1) (uk) goosefish (any anglerfish of family Lophiidae); monkfish; sea devil; (2) (arch) fool; (3) (See 呼び樋) curved gutter
鼻曲がり;鼻曲り[はなまがり, hanamagari] (n) (1) curved nose; (2) crosspatch; (3) male salmon in the breeding season

-curved- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved FR: courbé ; bombé
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
คด[adj.] (khot) EN: bent ; curved ; crooked FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved FR: courbé ; incurvé ; tordu
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces FR:
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous FR: arrondi
งอ[adj.] (ngø) EN: bent ; curved ; arched ; crooked ; warped FR: recourbé ; tordu
งอน[adj.] (ngøn) EN: curved ; bent ; tilted ; turned up FR: courbé
งอน[adj.] (ngøn) EN: tilted ; curving ; curved FR: recourbé ; courbé ; crochu ; arqué
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward FR:
รอม[adj.] (røm) EN: curved ; bent around itself FR:
สยุ่น[n.] (sayun) EN: curved chisel (for carving wood) FR:
ถนนโค้ง[n. exp.] (thanon khōn) EN: curved road FR: route sinueuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -curved-
Back to top