ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cunning-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cunning, *cunning*,

-cunning- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Nazi cunning is but child's play today.การสังเวยชีวิตเป็นว่าเล่น ให้แก่พวกนาซีในครั้งนี้
Quen Zhen Sect has been tricked by a cunning person.สำนักช้วนจินเราตกหลุมพลางคนเจ้าเล่ห์.
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย
If cunning people let on about it...If cunning people let on about it...
I seem to become quite cunning in my old age.ฉันนี่ชักจะมีเล่ห์อุบายเยอะพอๆกับอายุซะแล้วสิ
Words escape even the most cunning tongue my little whore queen.ด้วยการกระทำที่น่าอาย และตัวตนอันโสมม
Or is the truth that you do not have the strength or cunning to hide from destiny?หรือเป็นความจริง ที่คุณไม่มีความเข้มแข็งหรือไหวพริบ ที่จะซ่อนชะตาลิขิต
That damned cunning old man!ถ้าโกเอม่อนให้กล่องเขาล่ะก็คงใช่ครับ
But Anakin and Obi-Wan had not counted on the treacherous cunning of Ohnaka and his band.แต่อนาคินและโอบีวันต่างก็ ไม่ไว้ใจในเล่ห์เหลี่ยม ของโอนาก้าและพรรคพวก
It'd have to be someone cunning and resourceful enough to gain access to all our plans.มันจะต้องเป็นใครบางคนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์พอ ที่จะเข้าถึงแผนทั้งหมดของเรา

-cunning- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook
[ずる, zuru] (n) (uk) (See 狡い) cunning deed; sneaky person
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness

-cunning- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily FR: malin ; rusé
เขี้ยวลากดิน[adj.] (khīolākdin) EN: tricky ; cunning ; wily ; sly FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
กลอกกลิ้ง[adj.] (kløkkling) EN: shifty ; cunning FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
กลมารยา[X] (kon mānyā) EN: cunning ; craft FR:
ลับลมคมใน[adj.] (laplomkhomn) EN: cunning FR:
เลห[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เหลี่ยมคู[n.] (līemkhū) EN: trick ; finesse ; artifice ; stratagem ; cunning FR: artifice [m]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning FR:
มีลูกไม้เยอะ[adj.] (mī lūkmāi y) EN: cunning ; crafty ; tricky FR:
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:
ตุกติก[adj.] (tuktik) EN: cunning ; foxy ; crafty FR: roublard
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:

-cunning- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
listig; schlau {adj} | listiger | am listigstencunning | more cunning | most cunning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cunning-
Back to top