ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crease-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crease, *crease*,

-crease- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want a batting crease four feet from here, Gripweed.ฉันต้องการตีลูกสี่เท้าจากที่นี่ กริปวีด สปูล ใส่ตอไม้ที่นี่
Did you get the crease under the hairline?เห็นรอยนั่นมั้ย ที่ใต้ไรผม?
It has crease marks where it came off the shelf.มันมีรอยย่นจากที่ชั้นวาง
Wait till she sees the crease in my jeans.รอให้แม่เธอเห็นรอยยับบนกางเกงยีนส์ฉันก่อนละกัน

-crease- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, 人中] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point
鳃弓[sāi gōng, ㄙㄞ ㄍㄨㄥ, 鳃弓 / 鰓弓] visceral arch (gill-bearing arch or its vestigial crease on sides of neck of vertebrates)

-crease- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
Japanese-English: COMDICT Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease

-crease- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
รอยยับ[n. exp.] (røi yap) EN: crease ; wrinkle FR:
รอยย่น[n. exp.] (røi yon) EN: crease ; wrinkle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crease-
Back to top