ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-craftsman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น craftsman, *craftsman*,

-craftsman- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง?
This was hand-sewn by a master craftsman in Italy, who's only made tracksuits for the last 40 years!นี่มันงานฝีมือจากช่างชั้นสูงเชียวนะ ใครจะทำแทรคสูทได้ในรอบ40ปีมาเนี่ย
An Italian master craftsman placed each jewel...ว่านั่นสั่งทำจากอิตาลี

-craftsman- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters

-craftsman- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラフトマン[, kurafutoman] (n) craftsman
技工[ぎこう, gikou] (n,adj-no) craft; craftsman

-craftsman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ศิลปกร[n.] (sinlapakøn) EN: craftsman FR: homme de l'art [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -craftsman-
Back to top