ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cork-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cork, *cork*,

-cork- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง
It was like letting the cork out of a bottle.มันคล้ายกับการปล่อยให้จุกคอร์กหลุดออกจากขวด
Jam a cork in it, Lester.อัดที่เปิดลงไป เลสเตอร์
With the thousands of shippinaicontners coming through cork harbor every day, you just happen to be having tea in the onewe were sent to rob.ในตู้สินค้าจำนวนนับพันๆ ที่เข้าออกท่าเรือคอร์กทุกๆ วัน แกบังเอิญจะต้องมานั่งจิบน้ำชา ในตู้ที่เราส่งไปปล้นพอดี
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก
You ain't seen your son in over 30 years, and you can't cork it for one night?แกไม่ได้เจอลูกชายมา 30 กว่าปี หยุดเปิดขวดสักคืนไม่ได้เหรอไง
Was that you trying to cork a younger vintage?นั่นคุณก็่คงจะพยายาม\ ที่จะปิดจุกก๊อกขวดไวน์ใช่หรือเปล่า?
Did the-- did the cork hit me?พระเจ้าช่วย เธอตายแล้ว
I just thought I saw some cork in the bottle.ผมคิดว่าผมเห็นเศษไม้ก๊อก ในขวดนะ
Hey, you really knocked the cork out of her pie hole.มันดูไร้สาระแต่เขาคิดว่า มันเป็นได้
Then why don't you try sticking a cork in it'?แล้วทำไมคุณไม่ลองติดก๊อกในนั้น '?
Right now the bullet is the cork in a bottle.ตอนนี้กระสุนก็เป็นเหมือนจุกก็อกปิดขวด

-cork- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルク(P);キルク[, koruku (P); kiruku] (n) cork (dut
コルク形成層[コルクけいせいそう, koruku keiseisou] (n) cork cambium
コルク樫[コルクがし, koruku gashi] (n) cork oak
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem
コロップ[, koroppu] (n) cork (dut
黄蘗;黄檗;黄膚;黄柏[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense)

-cork- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาจีบ[n. exp.] (fā jīp) EN: crown cork FR: capsule [f]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุกไม้ก๊อก[n. exp.] (juk māi kǿk) EN: cork FR:
กางของ[n.] (kāngkhøng) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR:
กาซะลอง[n.] (kāsaløng) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR:
ก๊อก[n.] (kǿk) EN: cork FR:
ลำพู[n.] (lamphū) EN: Cork tree ; Sonneratia caseolaris FR: Sonneratia caseolaris
ไม้ก๊อก[n.] (māi kǿk) EN: cork FR: liège [m]
ปีบ[n.] (pīp) EN: tree jasmine ; Indian cork tree ; Millingtonia hortensis FR: Millingtonia hortensis
ที่เปิดไวน์[n.] (thī poēt wā) EN: cork screw FR: tire-bouchon [m
ทุ่น[n.] (thun) EN: buoy ; float ; pontoon ; cork FR: bouée [f] ; flotteur [m] ; ponton [m]
ต้นปีบ[n. exp.] (ton pīp) EN: Cork Tree FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cork-
Back to top