ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-controlling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น controlling, *controlling*,

-controlling- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด
It means keeping them in check, controlling them.เราต้องคอยเช็คมัน ควบคุมมัน
Your highness, Jafar's been controlling you with this!ฝ่าบาท จาฟาพยายามควบคุมท่านด้วยสิ่งนี้
I'm controlling myself. Or else I'll kill Mariani.ฉันกำลังพยายามควบคุมตัวเอง ไม่งั้นฉันจะฆ่ามารีอันนี่
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ.
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง
You believe Coach Walt was somehow controlling it?เธอคิดว่าโค้ชว้อลท์ สามารถควบคุมไฟได้อย่างนั่นหรือ?
When you were controlling the feed, did you notice it was parabolic?ตอนนายเพิ่มกระแสไฟ ได้สังเกตมั้ยว่ามันเพิ่มเป็นฟังก์ชั่นพาราโบลา
Blood circulates through cells, controlling a molecular clock.เมื่อเลือดไหลเวียนไปสู่เซลล์ ก็ควบคุมอณูแห่งกาลเวลานั้น
I', controlling that armor by transferring a part of my soul into it.ผมจะควบคุมชุดเกราะพวกนั้นโดยถ่ายโอนวิญญาณบางส่วนเข้าไป
Royal families are still being admired by people and are taking over the throne controlling their country.เชื้อพระวงศ์ก็ยังคงเป็นที่นับถือของผู้คนและสืบทอดราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ

-controlling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] (n) {comp} controlling process
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] (n) {comp} controlling terminal
制統[せいとう, seitou] (n,vs) restricting and controlling
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power
支配株[しはいかぶ, shihaikabu] (n) controlling stock; majority shares
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)
間を持つ[まをもつ, mawomotsu] (exp,v5t) to have a controlling presence; to have a certain aura
Japanese-English: COMDICT Dictionary
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -controlling-
Back to top