ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-considered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น considered, *considered*,

-considered- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า
Has anybody considered his reaction?มีใครพิจารณาปฏิกิริยาของเขา?
Have you ever considered piracy?เจ้าเคยคิดเรื่องการปล้นสะดมในทะเลบ้างไหม?
The Defense Ministry... has released a new list of Italian dead... until now considered missing.กระทรวงกลาโหม... ได้เปิดเผยรายชื่อใหม่ ของชาว อิตาเลี่ยน ที่ตาย... และบุคคลที่สูญหายจนถึงบัดนี้.
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960
They are to be considered extremely dangerous, especially in large numbers.'พวกมันจะมีอันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ามีจำนวนมากๆ'
Batts was part of the Gambino crew and was considered untouchable.แบ็ทอยู่แก๊งแกมบิโน่ และเป็นแก๊งที่คุณไม่อาจแตะต้อง

-considered- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反共[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, 反共] anti-communist (often considered criminal)
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
算是[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ, 算是] considered to be; at last
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, 宋襄公] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
勾践[Gōu Jiàn, ㄍㄡ ㄐㄧㄢˋ, 勾践 / 勾踐] King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
吴王阖闾[Wú wáng Hé Lǘ, ˊ ㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ, 吴王阖闾 / 吳王闔閭] King Helu of Wu (-496 BC, reigned 514-496 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸; also called 吳王闔廬|吴王阖庐
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, 支那] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory

-considered- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
とされる[, tosareru] (exp) ... is considered to ...
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
大横綱[だいよこづな, daiyokoduna] (n) sumo grand champion considered to be truly great, usually with over 10 makuuchi tournament wins
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
猶子[ゆうし, yuushi] (n) nephew (like a son); another child considered as one's own
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered
語群[ごぐん, gogun] (n) (1) group of languages (i.e. the Romance languages, considered as a subset of the Italic languages); (2) group of words
送り足[おくりあし, okuriashi] (n) step out of the ring while carrying the opponent over the edge, not considered as loss (sumo)

-considered- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฦ (ลึ)[n.] (leu) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦๅ (ลือ)[n.] (leū ) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦอ[n.] (lø) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
พิจารณาเห็นว่า...[v. exp.] (phijāranā h) EN: it's considered that ... FR: on considère que ...
ตามอัตภาพ[X] (tām attaphā) EN: given the circumstances ; all things considered ; as individual circumstances permit FR:
ถูกจัดเป็น[v. exp.] (thūk jat pe) EN: be considered FR: être considéré comme
วิจาร[n.] (wijān) EN: considered thought FR:

-considered- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -considered-
Back to top