ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-considerably-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น considerably, *considerably*,

-considerably- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting

-considerably- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty ; considerably ; more than enough FR: beaucoup ; énormément ; plein
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (penchinpena) EN: substantially ; tangibly ; considerably FR:
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -considerably-
Back to top