ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*considerably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น considerably, -considerably-

*considerably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
considerably (adv.) อย่างพอประเมินค่าได้ Syn. markedly
considerably (adv.) อย่างมาก See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ Syn. hugely, exceedingly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอตัว (adv.) considerably See also: fairly, suitably Syn. พอใช้, พอสมควร

*considerably* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, 相当 / 相當] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting

*considerably* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P)
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P)
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P)
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P)

*considerably* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty ; considerably ; more than enough FR: beaucoup ; énormément ; plein
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (penchinpena) EN: substantially ; tangibly ; considerably FR:
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *considerably*
Back to top