ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-connive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น connive, *connive*,

-connive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
纵容[zòng róng, ㄗㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ, 纵容 / 縱容] to indulge; to connive at
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner

-connive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at

-connive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: connive ; collude ; conspire FR:
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
รู้เห็นเป็นใจ[v.] (rūhenpenjai) EN: connive ; abet ; be in collusion FR:
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:
สมยอม[v.] (somyøm) EN: connive ; conspire to make a secret agreement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -connive-
Back to top