ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-conflict-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conflict, *conflict*,

-conflict- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
But legend speaks of a terrible conflict between the clansตำนานเก่าแก่เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างตระกูล
In truth... it's never been a conflict for me.ความจริงแล้ว ฉันไม่เคยสนใจ
A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law.หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นกรณีที่คำสั่งนั้นขัดกับกฎข้อแรก
A robot must protect itself so long as doing so does not conflict with the first two laws.ตราบที่ไม่ขัดกับกฎ 2 ข้อแรก
Lily's releases are timed, so they don't conflict with Yellow Fellows.เวลาแห่งการปลดปล่อยของลิลี่,พวกเขาเลยไม่ต่อสู้ Yelow Fellows.
Today a Red Cross representative claimed that the death rate in the Rwandan conflict may have climbed to as many as 500.000 victims.ยอดผู้เสียชีวิตในราวันดาอาจจะเพิ่มขึ้น 000 ราย
Morale And Conflict Resolution Officer.สถานที่แก้ปัญหาดัดสันดานเรื่องขัดแย้งโว้ย
Once you and I had a conflict about So Seo-No but it's all over now.ครั้งหนึ่งเจ้ากับข้าเคยขัดแย้งเรื่องโซซอโน แต่ตอนนี้เรื่องมันจบลงแล้ว
We don't understand conflict between countries.พวกเราเข้าใจความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าหรอก
We can at least agree that the conflict grew to such proportions..แต่เราแน่ใจได้ว่าความรุนแรงนั้น

-conflict- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际私法[guó jì sī fǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄙ ㄈㄚˇ, 国际私法 / 國際私法] conflict of laws

-conflict- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフリクト[, konfurikuto] (n,vs) conflict
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition
ボスニア紛争[ボスニアふんそう, bosunia funsou] (n) Bosnian Conflict (1992-1998)
利益相反[りえきそうはん, riekisouhan] (n) conflict of interest
国際私法[こくさいしほう, kokusaishihou] (n) private international law; the conflict of laws
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
掛け違う[かけちがう, kakechigau] (v5u) to cross paths; to conflict
搗ち合う;かち合う[かちあう, kachiau] (v5u,vi) to clash; to be in conflict with
股座膏薬[またぐらごうやく;またぐらこうやく, mataguragouyaku ; matagurakouyaku] (n) double-dealer; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンフリクト[こんふりくと, konfurikuto] conflict (vs)
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag

-conflict- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟใต้[n. exp.] (fai Tāi) EN: South Thailand Insurgency ; southern conflict FR: conflit dans le Sud de la Thaïlande [m] ; insurrection dans le Sud de la Thaïlande [f]
การบริหารความขัดแย้ง[n. exp.] (kān børihān) EN: conflict management FR:
การแก้ไขความขัดแย้ง[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: conflict resolution FR:
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat ka) EN: confliction ; conflict FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[n. exp.] (kān khat ka) EN: conflict of laws FR: conflit de lois [m]
การขัดผลประโยชน์[n. exp.] (kān khat ph) EN: conflict of interest FR:
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การผิดใจ[n.] (kān phitjai) EN: conflict FR:
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict FR: contredire ; s'opposer
ขัดต่อ[v. exp.] (khat tø) EN: conflict with ; infringe on FR:
ขัดต่อข้อเท็จจริง[v. exp.] (khat tø khø) EN: conflict with the facts FR: contredire les faits
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ความบาดหมาง[n.] (khwām bātmā) EN: conflict ; grudge FR:
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict of interest FR:
ความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict of interest FR:
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict of interest FR:
ความขัดแย้งในช่องทาง[n. exp.] (khwām khaty) EN: channel conflict FR:
ความไม่ลงรอยกัน[n. exp.] (khwām mai l) EN: conflict FR:
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ไม่ลงรอยกัน[v. exp.] (mai longrøi) EN: conflict ; be in conflict FR: être en conflit
ไม่ถูกชะตา[X] (mai thūkcha) EN: down on ; conflict FR:
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rō) EN: conflict ; clash ; collide ; contend FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt ) EN: clash of interests ; conflict of interests FR:
ปีนเกลียว[v.] (pīnklīo) EN: contradict ; have a conflict with ; clash FR:
สะสางความขัดแย้ง[v. exp.] (sasāng khwā) EN: settle a conflict FR:
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; conflict ; battle ; combat ; fight FR: guerre [f] ; campagne militaire [f] ; campagne [f] ; bataille [f] ; combat [m]
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
แย้งกัน[adj.] (yaēng kan) EN: conflicting ; in conflict FR: contradictoire

-conflict- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klassenkampf {m}class conflict
Gewissenskonflikt {m}inner conflict
Rassenkampf {m}racial conflict

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -conflict-
Back to top