ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-confirmation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confirmation, *confirmation*,

-confirmation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have confirmation of his recent movements and are in pursuit.เรามีการยืนยันการเคลื่อนที่ ล่าสุดของเขาและตามดูอยู่
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว
Your coming to Longbourn will be taken as a confirmation of it, if such a report exists.คุณมาที่ลองบอร์นเพื่อที่จะยืนยันถึงสิ่งนี้ เพียงเพราะมีข่าวปรากฏขึ้น
We have confirmation from the Icarus.เราได้รับการยืนยันจากยานอิคารัสแล้วครับ
Visual confirmation of subject in exit room.ภาพยืนยันของเรื่องในห้องพักออก
Then three years after that, my cousin's confirmation party.แล้วหลังจากนั้น 3 ปี ญาติของผมก็จัดงานปาร์ตี้
Your coming will be a confirmation if such a report exists.การมาที่นี่ของท่าน จะเป็นการยืนยัน ว่าเป็นเรื่องจริง
I'll get confirmation Keefe has been handled.ให้มีการคอนเฟริ์มก่อนว่าคีฟเรียบร้อยแล้ว
Right. Jack, we just received confirmation of the situation.แจ็ค เราเพิ่งได้รับการยืนยันเรื่องนั้น
We just got confirmation on Fernando Sucre.เราเพิ่งได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเฟอร์นันโด ซูเคร
We still need confirmation on Doakes's body.เรายังต้องยืนยันเรื่องศพโดคส์อีกนะ
Sir, I have visual confirmation of TS-129's current position.ท่านครับ เราได้ภาพยืนยันตำแหน่ง ของ TS-129 แล้วครับ

-confirmation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚信礼 / 堅信禮] confirmation (Christian ceremony)
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, 坚振 / 堅振] confirmation (Christian ceremony)
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚振礼 / 堅振禮] confirmation (Christian ceremony)
借单[jiè dān, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ, 借单 / 借單] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU
借单儿[jiè dān r, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄢ ㄖ˙, 借单儿 / 借單兒] receipt for a loan; written confirmation of a debt; IOU

-confirmation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias
確認証[かくにんしょう, kakuninshou] (n) (proof of) confirmation
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation

-confirmation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้สัตยาบัน[n. exp.] (kān hai sat) EN: confirmation FR: confirmation [f]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation ; affirmation FR: confirmation [f]
การยืนยันความถูกต้อง[n. exp.] (kān yeūnyan) EN: confirmation FR:
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร[n. exp.] (nangseū yeū) EN: bank confirmation FR:
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle] ; [opinion or confirmation ending particle] FR: [particule finale affirmative]
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation FR: ratification [f]

-confirmation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufbestätigung {f}call confirmation
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -confirmation-
Back to top