ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-confine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confine, *confine*,

-confine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do you feel the need to confine us to these labels?ทำไมถึงคิดว่า เราชอบเหยียดสีผิว ?
Or confine yourself to edina,หรือจะอยู่แค่ที่อีไดน่าเท่านั้น
Let's not confine ourselves to your wheelhouse.อย่าเอามาตรฐานของคุณมาอ้างจำกัดพวกเราเลยดีกว่า
I asked him to confine his salacious acts to the brothel where such behavior belongs.ข้าขอให้เขาไปประพฤติ พฤติกรรมมากราคะเช่นนั้น ที่ซ่องอันเป็นที่เหมาะสม
Then why confine your crusade to a single city...แล้วทำไมถึงต้องจัดขอบเขตสงครามของนาย แค่เมืองๆเดียว

-confine- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽す[ゆうす, yuusu] (v5s,vt) (arch) to confine to a room

-confine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
จองจำ[v.] (jøngjam) EN: imprison ; incarcerate ; jail ; confine FR: incarcérer
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักบริเวณ[v.] (kakbøriwēn) EN: coop up ; confine to a certain area ; place under house arrest FR: enfermer
กักด่าน[v.] (kakdān) EN: confine for inspection ; quarantine ; be put under quarantine FR:
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection FR: mettre en quarantaine
กักกัน[v.] (kakkan) EN: confine ; restrict ; detain FR: interner ; détenir ; mettre en quarantaine
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
ขีดขั้น[v.] (khītkhan) EN: limit ; restrict ; confine FR:
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: restrict ; limit ; confine ; cope FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend FR: contrôler
พันธนาการ[v.] (phanthanākā) EN: confine FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -confine-
Back to top