ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-compulsive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compulsive, *compulsive*,

-compulsive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้
Look, Gareth, I know people say that I'm a compulsive storyteller... and nobody believed a word I said in court... but Charlie Burke did exist... he's not just a figment of my imagination.Look, Gareth, ฉันรู้ว่าคนพูด ที่ฉันเล่าเรื่องบังคับ ... และไม่มีใครเชื่อ คำที่ผมพูดในศาล ... แต่ชาร์ลีเบิร์กไม่อยู่ ...
Obsessive compulsive disorder... with eroto-manic features.ความผิดปกติจากการหมกมุ่น อยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์
An extreme manifestation of ocd, obsessive compulsive disorder.-อาการที่เห็นได้อย่างเด่นชัดของ OCD โรคย้ำคิดย้ำทำ
But there's nothing rational about obseive compulsive disorder.แต่มันไม่มีตรรกกะเกี่ยวกับ/โรคย้ำคิดย้ำทำ
Coming from a compulsive liar,จากเรื่องโกหกที่ผ่านมา
Seniors are all compulsive gamblers.พนันได้เลยทางผู้ใหญ่ทุกคนถูกบังคับ
The father who was compulsive about punctuality.พ่อซึ่งชอบบังคับและเจ้ายศเจ้าอย่าง
What do you think the connection is between an excessive compulsive germaphobe and our worms?คุณคิดว่ามี ความสัมพันธ์อะไรมั้ย ระหว่างคนที่ดูเป็นเยอรมัน มากเกินไปและหนอนของเรา?
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ
I have this compulsive need to crush other people's dreams.ฉันทำลายฝันคนอื่นอยู่เรื่อย

-compulsive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫性储物症[qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨˇ ˋ ㄓㄥˋ, 强迫性储物症 / 強迫性儲物症] compulsive hoarding

-compulsive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモ魔[メモま, memo ma] (n) compulsive note-taker
取り付かれる;取りつかれる;取り憑かれる;取付かれる[とりつかれる, toritsukareru] (v1) to become obsessed with; to be possessed (by spirits, etc.); to be obsessive compulsive (OCD)
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery
買い物依存[かいものいぞん, kaimonoizon] (exp,n) compulsive buying; shopaholicism
買い物依存症[かいものいぞんしょう, kaimonoizonshou] (n) Compulsive Buying Disorder; CBD; shopaholicism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -compulsive-
Back to top