ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-comprehensible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comprehensible, *comprehensible*,

-comprehensible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意味が通じる[いみがつうじる, imigatsuujiru] (exp,v1) to be comprehensible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -comprehensible-
Back to top