ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-composed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น composed, *composed*,

-composed- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกอบ (v.) be composed of See also: be compounded of/from, consist of, be comprised of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean you haven't composed a whole book?คุณหมายความว่าคุณยังไม่ได้แค่ง หนังสือทั้ง?
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ...
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
Speaking of which, I understand you composed the music to your show, Elyse... if you call that music.ไหนลองบอกมาซิ ผมเข้าใจว่าคุณแต่งเพลงเพื่อมาโชว์ แอลลิซ ถ้าคุณเรียกนั่นว่าดนตรี
Their music today was composed by senior drum major...ทุกๆเพลงแต่งโดยดรัมเมเยอร์
You really composed this?คุณสร้างนี่จริงๆ เหรอ
Do you know who composed this song?คุณทราบมั๊ยว่าใครแต่งเพลงนี้?
You know how old Mozart was when he composed his first minuet?พวกนายรู้มั้ยว่าโมสาร์ทเขาแต่งเพลง เต้นรำครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่
I have composed a poem sublime and you are my critic, you are my only critic, Teddy.ผมกำลังจะแต่งกวีนิพนธ์ชิ้นเอกอยู่ และคุณเป็นผู้วิจารณ์คนสุดท้าย เท็ดดี้
I want Mozart's personal piano Where he composed "Magic Flute", he's gonna get it for me?ฉันต้องการเล่นเปียโนให้เหมือนโมซารท ที่เค้าประพันธ์เพลง เมจิคฟรุท เขาจะทำมันให้ผมจริงหรือ
He composed it in 1929 specifically for his second tour of America.ในปี 1929 ราเวลตั้งใจแต่งเพลงนี้ขึ้น เพื่อใช้กับการทัวร์อเมริกาครั้งที่2 ของเขา

-composed- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, 史记 / 史記] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls
骨瘤[gǔ liú, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 骨瘤] osteoma (benign tumor composed of bone-like material)
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, 宋史] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书)

-composed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P)
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P)
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
病中吟[びょうちゅうぎん, byouchuugin] (n) poems composed in one's sickbed
自若[じじゃく, jijaku] (adj-na,adj-t) self-possessed; composed
詰め将棋;詰将棋[つめしょうぎ, tsumeshougi] (n) chess problem; composed shogi problem
詰め碁[つめご, tsumego] (n) composed go problem

-composed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จาตุรงค์[X] (jāturong) EN: composed of four parts FR:
จาตุรงค-[pref.] (jāturongkha) EN: composed of four parts FR:
จตุธาตุววัตถาน = จตุธาตุววัฏฐาน[n.] (jatuthātuwa) EN: analysis of the four elements ; determining of the elements ; contemplation on the four essential qualities of which the body is composed FR:
กอปร[X] (køp) EN: consisting of ; comprising ; composed of ; having ; and in addition FR:
ลิลิต[n.] (lilit) EN: mixed poetical composition ; [kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet ]  FR:
นครชัยบุรินทร์[n. prop.] (Nakhønchaib) EN: area composed of Nakhon Ratchasima, Chaiyapum, Buriram and Surin provinces FR:
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: be composed (of) ; consist of ; comprise ; made up of FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en ; comprendre
ประกอบด้วย[adj.] (prakøp dūay) EN: made of ; consisting of ; comprising ; composed of FR: composé de
สมังคี[adj.] (samangkhī) EN: composed of ; together with FR:
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
สุขุม[v.] (sukhum) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober FR:
ทำจาก...[X] (tham jāk ..) EN: made from ... (+ materials) ; composed of … FR: fait en ... (+ matériau) ; fabriqué à partir de ... (+ matériau) ; en ... (+ matériau)
เย็นใจ[adj.] (yenjai) EN: relieved ; carefree ; peaceful ; composed FR:
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -composed-
Back to top