ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-comply-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comply, *comply*,

-comply- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you won't help us, we'll comply with the laws of nature.ถ้าแกไม่อยากช่วยเรา ก็จงช่วยตัวเอง เราต้องยอมรับในกฎของธรรมชาติ
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
If the chance of getting caught and the penalties are less than it costs to comply people think of it as just a business decision.ถ้าโอกาสที่จะถูกจับได้และค่าปรับ ต่ำกว่าต้นทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คนทั่วไปก็คิดว่า นี่เป็นแค่การตัดสินใจทางธุรกิจ
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements....ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
Clearly too onerous a provision to comply with.เห็นได้ชัดว่า ช่างเป็นข้อกำหนด ที่เข้มข้นเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามได้
I swear to comply with Katie The rules and regulations - camera usage.ผมขอสาบานว่าจะทำตามกฎของ เคธี่ ว่าจะไม่ใช้กล้อง
I swear to comply with Katie The rules and regulations - relation to the camera, violation of this creature and I do not - or whatever it may be, in any ways.ผมสาบานว่าผมจะทำตามกฏและ เชื่อฟังคำสั่งของเคที่ เรื่องการใช้กล้อง และผมจะไม่ถือมัน หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดีขึ้นหรือยัง
You failed to comply with my wishes regarding parties and carpets were damaged.แม่ไม่สนว่าจะมีใครไปบ้าง อาบิเกล ลูกไม่ทำตามที่แม่ขอไว้ \ เรื่องงานปาร์ตี้
Unfortunately, very few schools comply with this law.โชคไม่ดีนักที่ไม่กี่รร. นำกฎหมายนี้มาใช้
Failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์
We can appear to comply with the first part of dubaku's demandเรายังคงทำตามสิ่งแรกที่ดูบากูต้องการได้

-comply- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
[guī, ㄍㄨㄟ, 皈] comply with; follow
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by

-comply- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人の意を受ける[ひとのいをうける, hitonoiwoukeru] (exp,v1) to comply with a person's wishes
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
応じる[おうじる, oujiru] (v1,vi) to respond; to satisfy; to accept; to comply with; to apply for; (P)
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P)
聞き入れる;聞入れる[ききいれる, kikiireru] (v1,vt) to grant (a wish); to accede; to comply with

-comply- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply FR:
เชื่อฟัง[v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with ; be obedient FR: obéir ; écouter
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with FR: obéir ; écouter
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
ค้อย[v.] (khøi) EN: comply with FR:
อ่อนหู[v.] (ønhū) EN: obey ; comply FR:
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield FR: transiger ; concéder
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
หยวน[v.] (yūan) EN: comply with ; give in reluctantly FR:

-comply- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -comply-
Back to top