ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-complicated-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น complicated, *complicated*,

-complicated- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a pretty complicated business.This is a pretty complicated business.
The more a man's got to say, the more complicated his music gets.คนส่วนใหญ่ ใช้วิธีพูดออกมาตรงๆ แต่เขาใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่า ในการพูด.
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า .
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
It's just a little more complicated than that.คือมัน มันซับซ้อนมากกว่านั้นหน่อย
S. R. Hadden, a brilliant and complicated man.เอสอาร์ฮาร์ดเดน, สดใส และคนที่มีความซับซ้อน
A little insight into a very complicated girl.เจาะลึกเรื่องเล็กๆ เข้าไปในสมองของสาวที่แสนจะเข้าใจยาก
It wasn't easy for Katie to be raised by a woman as complicated as Dot.มันไม่ง่ายสำหรับเคที่เลยที่จะถูกเลี้ยง มาโดยผู้หญิงที่เข้าใจลำบากอย่างเช่น จุด
I'm afraid things are a little more complicated than that.เกรงว่าจะใช่ แต่มันเป็นการยากที่จะสรุปแบบนั้น
The only thing complicated between me and him would be unhooking my bra strap.The only thing complicated between me and him would be my bra strap.
But it's tricky. I've never seen a more complicated potion.แต่ฉันไม่เคยเห็นสูตรยุ่งยากขนาดนี้
I think you're making all this much more complicated than it needs to be.ฉันว่าคุณทำให้มันยุ่งเหยิงเกินความจำเป็นไปนะ

-complicated- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 错综复杂 / 錯綜複雜] tangled and complicated (成语 saw)
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties

-complicated- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
煩瑣[はんさ, hansa] (adj-na,n) vexatious; troublesome; complicated
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated

-complicated- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated FR: complexe ; compliqué
อีนุงตุงนัง[adj.] (īnungtung-n) EN: tangled ; complicated FR: compliqué
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī s) EN: complicated problem ; Chinese puzzle FR: casse-tête chinois [m]
สลับซับซ้อน[adj.] (salap sapsø) EN: complicated ; complex FR: compliqué ; complexe
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsa) EN: complicated ; overelaborate FR:
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; tough ; not so easy ; advanced FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[adj.] (yākyen) EN: very difficult ; complicated ; very hard FR: ardu ; laborieux
ยอกย้อน[adj.] (yøkyøn) EN: complex ; complicated FR: complexe
ย้อนยอก[adj.] (yønyøk) EN: circuitous ; complicated FR:
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

-complicated- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; diffizil {adj} | komplizierter | am kompliziertestencomplicated | more complicated | most complicated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -complicated-
Back to top