ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-competition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น competition, *competition*,

-competition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่?
Exciting competition for the next three days.สำหรับการแข่งขัน อันน่าตื่นเต้น 3 วันนี้
After the Birdman competition I thought, I'd like to get married.ข้าคิดว่า หลังจากแข่งขันแล้วข้าอยากจะแต่งงาน
Then he moved to Montana, and he blew the competition away.แล้วย้ายไปมอนตาน่าแล้วก็ ระเบิดคนแหลกเป็นชิ้นๆ
In competition with five other unwanted pregnancies -กับอีก 5 รายการที่พ่อแม่ไม่ต้องการ เกณฑ์ตัดสินก็คือวันแพร่ภาพวันหนึ่ง
A little competition right now might increase my market value.A little competition right now might increase my market value.
The national competition on the General AssemblyThe national competition on the General Assembly
Now, with the competition out there, a girl's got to be able to move a few mountains every once in a while.เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูง ผู้หญิงเราต้องสามารถ... ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้าง
So, three weeks till Christmas, looks like the real competition is gonna be Blue.อีกแค่สามอาทิตย์ก็คริสต์มาสแล้ว ดูเหมือนคู่แข่งคุณก็คือวงบลูนะ
Yeah. I understand you've got a prize for our competition winners.ครับ ผมเข้าใจว่าคุณมีรางวัล สำหรับผู้ชนะด้วยใช่มั้ยครับ
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น
I know you always thought I took the competition too seriously.ฉันรู้เธอเคยมองว่า ฉันจริงจังจากการแข่งขันเกินเหตุ

-competition- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, 赛事 / 賽事] competition (e.g. sporting)
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 竞渡 / 競渡] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake)

-competition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone)
乱売合戦[らんばいかっせん, ranbaikassen] (n) price war; cuttrhoat competition
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant))
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
勝ち抜き戦[かちぬきせん, kachinukisen] (n) tournament; knockout competition
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
応募作品[おうぼさくひん, oubosakuhin] (n) work sent to a competition; competition entry
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition
押し負ける[おしまける, oshimakeru] (v1) to be outpushed; to lose a pushing competition
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition
次鋒[じほう, jihou] (n) second athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
点取り[てんとり, tentori] (n) competition for school marks; keeping score; score
競作[きょうさく, kyousaku] (n,vs) competition for better work
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)

-competition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแก่งแย่งกัน[n. exp.] (kān kaengya) EN: competition FR: compétition [f]
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การแข่งขันจักรยาน[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: course cycliste [f] ; compétition cycliste [f] ; cyclisme [m]
การแข่งขันกีฬา[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition sportive [f]
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition olympique [f] ; course olympique [f]
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition économique [f]
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition FR:
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengk) EN: keen competition FR:
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition ; heavy competition FR:
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show ; pageant FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดออกแบบ[n. exp.] (kān prakūat) EN: design competition FR:
การประลอง[n.] (kān praløng) EN: trial ; competition FR: essai [m]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
การต่อสู้ชิงชัย[n. exp.] (kān tøsū ji) EN: competition FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
เข้าแข่งขัน[v. exp.] (khao khaeng) EN: compete ; enter a competition FR: entrer en lice ; entrer en compétition
ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน[n. exp.] (phāwa kaeng) EN: competition FR: compétition [f]
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kā) EN: contest winner FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ประกวด[n.] (prakūat) EN: contest ; competition ; show FR: concours [m] ; compétition [f]
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
รถแข่ง[n.] (rotkhaeng) EN: racing car FR: voiture de course [f] ; voiture de compétition [f] ; voiture de sport [f]
ส่งเสริมการแข่งขัน[v.] (songsoēm kā) EN: promote competition FR:
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: imperfectly competitive market ; monopolistic competition FR:
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: perfect competition ; pure Competition FR:
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -competition-
Back to top