ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-compel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compel, *compel*,

-compel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might compel him to strike again.มันอาจผลักดันให้เค้าจู่โจมอีกครั้ง
I couldn't compel Vince to testify against you, but I knew you could.ฉันไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้วินซ์ซัดทอดถึงคุณได้ แต่คุณทำได้
Using the force to compel a strong mind to cooperate is risky.การใช้พลังเพื่อบังคับจิตใจ ที่แกร่งกล้าให้ทำตามคำสั่ง นั้นเสี่ยงมาก
I didn't compel you in Atlanta because we were having fun.ผมไม่ไ่ด้สะกดจิตคุณที่แอตแลนต้า เพราะว่าเรากำลังสนุกกัน
You were supposed to compel her.คุณควรใช้วิธีสะกดจิตเธอ
I mean, I could compel him, but he's wearing vervain. No. I don't want you to compel him.ไม่ ฉันไม่ต้องการให้คุณ ไปสะกดจิตเขาอีก
Why did you compel that man to kill himselfทำไมคุณต้องสั่งให้ผู้ชายคนนั้นฆ่าตัวตายด้วย
So either kill me or compel me,ก็แล้วแต่คุณจะฆ่าผม หรือสะกดจิตผม
It'll keep you from being able to compel him, but...มันจะได้ช่วยป้องกันไม่ให้เขา ตกอยู่ในการสะกดจิตของคุณได้ แต่ว่า...
I will compel you to forget everything,ผมจะสะกดคุณให้ลืมทุกสิ่ง
You're supernatural so she can't compel you.นายเป็นพวกอมนุษย์เธอจึงสะกดจิตนายไม่ได้
A vampire can't compel another vampire.แวมไพร์สะกดกันเองไม่ได้หนิ

-compel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress FR:
หักหาญ[v.] (hakhān) EN: use force ; force ; compel FR: utiliser la force
กะเกณฑ์[v.] (kakēn) EN: exact ; force ; compel FR: exiger
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce FR: contraindre ; obliger ; forcer
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: act against ; compel ; do against one's will FR:
เคี่ยวเข็ญ[v.] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage ; prod ; press FR: encourager
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnja) EN: coerce ; compel FR:
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
กดคอ[v.] (kotkhø) EN: force ; compel FR: forcer
ลงแส้[v.] (long saē) EN: enforce ; compel FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -compel-
Back to top