ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-commander-in-chief-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commander-in-chief, *commander-in-chief*,

-commander-in-chief- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader

-commander-in-chief- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief FR:
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
ผู้บัญชาการทหารบก[n. exp.] (phū banchāk) EN: Commander-in-Chief ; Royal Thai Army Commander in Chief ; RTA FR:
เสนานี[n.] (sēnānī) EN: commander-in-chief FR:
เสนีย์[n.] (sēnī) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:
เสนียะ[n.] (sēnīya) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -commander-in-chief-
Back to top