ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*commander-in-chief*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commander-in-chief, -commander-in-chief-

*commander-in-chief* ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ
ผบ.ทบ. (n.) Commander-in-Chief of the Army Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร. (n.) Commander-in-Chief of the Navy Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ. (n.) Commander-in-Chief of the Air Force Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้นำทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, หัวหน้าทัพ
ผู้บัญชาการทหารบก (n.) Commander-in-Chief See also: RTA Syn. ผบ.ทบ.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ (n.) Commander-in-Chief of the Air Force
ผู้บัญชาการทหารเรือ (n.) Commander-in-Chief of the Navy
หัวหน้าทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ
แม่ทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ

*commander-in-chief* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
统帅[tǒng shuài, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨㄞˋ, 统帅 / 統帥] command; commander-in-chief
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 上将军 / 上將軍] top general; commander-in-chief

*commander-in-chief* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
司令長官[しれいちょうかん, shireichoukan] (n) Commander-in-Chief; C-in-C
大元帥[だいげんすい, daigensui] (n) commander-in-chief; generalissimo
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader

*commander-in-chief* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief FR:
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
ผู้บัญชาการทหารบก[n. exp.] (phū banchāk) EN: Commander-in-Chief ; Royal Thai Army Commander in Chief ; RTA FR:
เสนานี[n.] (sēnānī) EN: commander-in-chief FR:
เสนีย์[n.] (sēnī) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:
เสนียะ[n.] (sēnīya) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *commander-in-chief*
Back to top