ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-coincident-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coincident, *coincident*,

-coincident- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator
同時に[どうじに, doujini] (adv,conj) coincident with; while; simultaneously

-coincident- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally FR:
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident FR: correspondant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -coincident-
Back to top