ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-coerce-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coerce, *coerce*,

-coerce- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frank, they coerce these ladies into coming here, and then they sell them to the highest bidder.แฟร้งค์ พวกมันบังคับให้สาว ๆ เข้ามาที่นี่ และมันก็ขายไปในราคาสูง ๆ
No, but you would try to coerce girl not too out with me in the first place.ใช่ แต่เธอพยายามกันไม่ให้ ผู้หญิงคนอื่นไปกับฉันก่อนนี่
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.ฉันขอโทษด้วย ฉันแค่มาบังคับให้เธอไปกินมื้อสายกับครอบครัว
They infiltrate us, intimidate us, coerce us to do their dirty work.มันแทรกซึมเข้ามาทําให้เรากลัวแล้วขโมยข้อมูลไป เพื่อทํางานสกปรกของมัน
My therapist, Dr. Eliza Barnes, has been using hypnosis to coerce me into performing...นักบำบัดของผม คุณหมออีไลซ่า บาร์นส์พยายามที่จะสะกดจิต เพื่อที่จะบังคับผมให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพูดถึง
In war, you need to be able to coerce your allies every bit as much as your enemies.เวลาทำสงคราม คุณต้อง สามารถบีบบังคับพวกของคุณ ให้ได้เช่นเดียวกับที่ทำกับศัตรู
He can coerce that person into becoming his emotional partner, into believing they share the same goals.เขาสามารถบีบบังคับ ให้คนเหล่านั้นเชื่อฟังได้ ให้กลายเป็นความเชื่อ
Nick Fury used your friendship to coerce this Council into delaying Project Insight.นิคโกรธใช้มิตรภาพของคุณ ที่จะบังคับให้สภานี้ในการชะลอโครงการ Insight

-coerce- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
คาดคั้น[v.] (khātkhan) EN: press ; constrain ; pressure ; coerce FR: presser
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce FR: contraindre ; obliger ; forcer
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnja) EN: coerce ; compel FR:
ขู่บังคับ[v. exp.] (khū bangkha) EN: coerce FR:
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
ขู่เข็ญให้...[v. exp.] (khūkhen hai) EN: coerce into doing FR: forcer à …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -coerce-
Back to top