ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clumsy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clumsy, *clumsy*,

-clumsy- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะป้ำกะเป๋อ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เลอะเทอะ, หลงลืม, หลงๆ ลืมๆ
ป้ำๆ เป๋อๆ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. กะป้ำกะเป๋อ, ป้ำเป๋อ, หลงๆ ลืมๆ
หลงๆ ลืมๆ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. กะป้ำกะเป๋อ, ป้ำเป๋อ
หลงๆ ลืมๆ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เลอะเทอะ, หลงลืม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, you give Sue and me five quid each to last us the whole week and then you go out and blow 85 quid on a pair of clumsy boots!แต่เธอให้ฉันกับซูใช้แค่คนละ 5 ปอนด์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะ แล้วเธอก็เอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อไอ้บู๊ทอุบาทว์นี่
He's a wilful, selfish and clumsy man.จริงค่ะ หนูพอใจกับชีวิตของหนูตอนนี้
Well, if they're as clumsy as I am, probably get electrocuted.อืมม.. ถ้าพวกเขาเซ่อซ่าเหมือนผม เดี๋ยวก็คงตายเพราะไฟฟ้ากันหมด
She's clumsy and sprains her ankle often.เธอซุ่มซ่ามเลยทำข้อเท้าแพลงบ่อย
You're easily offended, jealous, clumsy and you stutter when you lie,เธอขี้น้อยใจ ขี้หึง งุ่มง่าม และ อึกอัก เมื่อเธอโกหก
This must be my friend's What a clumsy guy he is...ต้องเป็นของเพื่อนฉันแน่เลย / ทำไมมันงี่เง่าแบบนี้น้า..
They're clumsy beasts and the piled Persian dead are slippery.ประเสริฐ ตอนนี้ข้ายุ่งมาก รวมกลุ่ม !
What a clumsy girl.เป็นเด็กผู้หญิงที่งุ่มง่ามอะไรอย่างนี้
Oops. clumsy, clumsy hippos.อุ่ย ซุ่มซ่าม, เงอะงะฮิปโป
Get up, you clumsy bitch!Get up, you clumsy bitch!
He's clumsy and out of it sometimes...บางครั้งเขาก็เซ่อซ่าแล้วก็งี่เง่า...
You fucking clumsy idiot, don't fucking...ไอ้โง่ซุ่มซ่ามเอ้ย อย่าเล่นกับกูนะ

-clumsy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙嘴笨舌[zhuō zuǐ bèn shé, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker
愚拙[yú zhuō, ㄩˊ ㄓㄨㄛ, 愚拙] clumsy and stupid
拙涩[zhuō sè, ㄓㄨㄛ ㄙㄜˋ, 拙涩 / 拙澀] clumsy and incomprehensible; botched writing
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, 笨嘴拙腮] clumsy in speech; awkward; poor speaker
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 笨嘴笨舌] clumsy in speaking; awkward; inarticulate
讷涩[nè sè, ㄋㄜˋ ㄙㄜˋ, 讷涩 / 訥澀] clumsy in speech; tongue tied
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, 蹇拙] clumsy (writing); awkward; obscure

-clumsy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラっぽい[, era ppoi] (exp) (col) klutzy; clumsy
不格好;不恰好;無格好[ぶかっこう;ふかっこう(不格好;不恰好), bukakkou ; fukakkou ( bukakkou ; fu kakkou )] (adj-na) (1) unshapely; ill-formed; misshapen; (2) awkward; clumsy
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy
怪しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical

-clumsy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
เด๋อ[adj.] (doē) EN: clumsy FR: naïf ; niais ; simple
กะเล่อกะล่า[adj.] (kaloēkalā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
กะป้ำกะเป๋อ[adj.] (kapamkapoē) EN: clumsy FR:
กะเร่อกะร่า[adj.] (karoēkarā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly FR: dégingandé ; gauche
เคอะ[adj.] (khoe) EN: awkward ; clumsy FR: maladroit ; gauche
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
โข่ง[adj.] (khōng) EN: awkward ; clumsy FR:
กระโดกกระเดก[adj.] (kradōkkradē) EN: unrefined ; coarse ; untrained ; clumsy ; awkward FR:
กระเซอ[adj.] (krasoē) EN: awkward ; clumsy FR:
เล่อ[adj.] (loē) EN: awkward ; clumsy FR:
เล่อล่า[adj.] (loēlā) EN: clumsy , foolish ; discountenanced FR:
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[v. exp.] (long-long l) EN: be absentminded ; be clumsy and stupid FR:
เงอะ[adj.] (ngoe) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
เงอะงะ[adj.] (ngoe-nga) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward FR: lourdaud ; pataud ; maladroit ; gauche ; inhabile
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche
ประดักประเดิด[adj.] (pradakprado) EN: clumsy ; disconcerted ; embarrassed ; rattled ; awkward FR:
เร่อร่า[adj.] (roērā) EN: awkward ; clumsy FR: maladroit
เซอะ[adj.] (soe) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thickheaded (inf.) FR: stupide
เซ่อ[adj.] (soē) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thick-headed FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide ; con (fam.)
เซอะซะ[adj.] (soesa) EN: stupid ; clumsy FR: stupide
เซ่อซ่า[adj.] (soēsā) EN: stupid ; clumsy FR: stupide
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy ; awkward FR: maladroit ; malhabile
ทะเล่อทะล่า[adj.] (thaloēthalā) EN: clumsy ; foolish FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier
อุ้ยอ้าย[adj.] (ui-āi) EN: inactive ; sluggish ; slow-moving ; torpid ; clumsy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clumsy-
Back to top