ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-climber-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น climber, *climber*,

-climber- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. It's obviously just another social climber making a play for Chuck Bass.ไม่ใช่ ก็แค่พวกคนที่อยากดัง
No, no, we can't send another climber on the ridge, no.ไม่ได้ๆ เราให้คนขึ้นไป บนแนวเขาอีกไม่ได้แล้ว
Check the climber registrations.ลองตรวจสอบการลงทะเบียนของนักปีนเขาสิ
You don't appreciate how good a climber he is... because you get distracted by the art... which is probably the way he likes it.คุณไม่สนใจฝีมือไต่เขาของเขา เพราะมัวสนใจเรื่องศิลปะ ซึ่งเขาก็ชอบแบบนั้น
And then this great Slovenian climber named Silvo Karo... called Conrad to ask for beta- ask for information on the route.ต่อมามีนักไต่ชาวสโลเวเนีย ชื่อซิลโว คาโร่ ติดต่อคอนราดขอเบต้า ขอข้อมูลเส้นทาง
Alex was the premier climber at that time.อเล็กซ์เป็นนักไต่เขาชั้นยอดในตอนนั้น

-climber- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クライマー[, kuraima-] (n) climber
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
登山客[とざんきゃく, tozankyaku] (n) mountain climber

-climber- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn kha) EN: mountaineer ; mountain climber ; climber FR: alpiniste [m] ; escaladeur [m] (vx)
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai kha) EN: mountaineer ; mountain climber FR: alpiniste [m]
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi l) EN: climbing plant ; climber FR: plante grimpante [f]
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine FR: liane [f]

-climber- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -climber-
Back to top