ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clever-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clever, *clever*,

-clever- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a clever lad, isn't he?เขาคือเด็กหนุ่มที่ฉลาดเขาไม่ได้?
A clever trap I wish to avoidฉลาดดักฉันปราถนาเพื่อหลีกเลี่ยง
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก
It's a clever argument. lt may not produce the end you desire.เป็นการโต้แย้งที่ฉลาด แต่คงไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
Now, a clever man would put the poison into his own goblet because he would know that only a great fool would reach for what he was given.คนฉลาดจะใส่ยาพิษไว้... ในถ้วยของตัวเอง... เพราะเขาจะรู้ว่าคนโง่เท่านั้น...
Two, the lightning sand, but you were clever enough to discover what that looks like, so in the future, we can avoid that, too.อย่างที่สอง , ทรายดูด แต่ท่านก็ฉลาดพอจะดูออกว่ามันหน้าตาเป็นไง ต่อไป พวกเราก็เลี่ยงมันได้
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ
You're too clever for me. I can't keep up.คุณฉลาดเกินไป ผมตามไม่ทัน
Who else is clever enough to make my Sandy Claws outfit?ใครกันที่จะเก่งพอที่จะทำชุดแซนดี้ คลอว์สให้ฉัน
"a good doctor, a forgiving priest... and a clever accountant. "หมอเก่งๆ... พระที่เมตตา... กับนักบัญชีที่ฉลาด
Not a lot of clever books on the shelves, no fancy art on the walls.ไม่มากของหนังสือฉลาดบนชั้นวางของไม่แฟนซีศิลปะบนผนัง
Oh, such a clever little boy. Takes after me.โอ้ ช่างเป็นเด็กที่ฉลาด

-clever- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
妒能害贤[dù néng hài xián, ㄉㄨˋ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄢˊ, 妒能害贤 / 妒能害賢] jealous of the able, envious of the clever (成语 saw)
[pàn, ㄆㄢˋ, 詊] pleasing; clever talk

-clever- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P)
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward

-clever- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-) EN: mega clever FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
จินดาหรา[adj.] (jindārā) EN: clever FR: intelligent
คารมคมคาย[adj.] (khārom khom) EN: witty ; clever ; expressive FR:
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
โกศล[adj.] (kōson) EN: wise ; clever ; intelligent FR:
โกวิท[adj.] (kōwit) EN: clever FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; clever ; shrewd ; brilliant FR: astucieux
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
ไม่สู้ฉลาดนัก[v. exp.] (mai sū chal) EN: not be very clever FR:
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent
พฤทธ์[adj.] (phreut) EN: clever FR:
พูดเป็น[v. exp.] (phūt pen) EN: be articulate ; know how to talk ; know how to speak ; be a clever talker FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
แสนกล[adj.] (saēnkon) EN: super clever ; infinitely tricky FR:
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ถนัด[adj.] (thanat) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous ; good at FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ทันคน[v.] (thankhon) EN: be quick-witted ; be clever ; be sharp FR:
เธียร[adj.] (thīen) EN: clever FR: intelligent
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité
วิจักษณ์ = วิจักขณ์[adj.] (wijak) EN: clever FR:
วิสารทะ[adj.] (wisāsaratha) EN: brave ; skilled ; clever FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious FR:

-clever- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gescheit {adj} | gescheiter | am gescheitestenclever | more clever | most clever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clever-
Back to top