ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-civilisation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น civilisation, *civilisation*,

-civilisation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An entire civilisation wiped out overnight.อารยธรรมทั้งหมดจะถูกกวาดล้างภายในข้ามคืน
We can go back to civilisation and everything will be just like it has to be!เรากลับไปในเมืองไม่ได้อีกแล้ว - ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ควรเป็น

-civilisation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation
古代文明[こだいぶんめい, kodaibunmei] (n) ancient civilization; ancient civilisation
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) culture; education; civilization; civilisation
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation
現代文明[げんだいぶんめい, gendaibunmei] (n) modern civilization; modern civilisation

-civilisation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization FR: civilisation [f]
อารยธรรมอินเดีย[n. exp.] (ārayatham I) EN: Indian Civilization FR: civilisation indienne [f]
อารยธรรมจีน[n. exp.] (ārayatham J) EN: Chinese civilization FR: civilisation chinoise [f]
อารยธรรมกรีก[n. exp.] (ārayatham K) EN: Greek Civilization FR: civilisation grecque [f]
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย[n. exp.] (ārayatham M) EN: FR: civilisation mésopotamienne [f]
อารยธรรมโรมัน[n. exp.] (ārayatham R) EN: FR: civilisation romaine [f]
อารยธรรมตะวันตก[n. exp.] (ārayatham t) EN: FR: civilisation occidentale [f]
ความศิวิไลซ์[n.] (khwām siwil) EN: civilization FR: civilisation [f]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laeng āraya) EN: place of civilization ; source of civilization FR: berceau de la civilisation [m]
ถิ่นฐานอารยธรรม[n. exp.] (thin thān ā) EN: FR: berceau de la civilisation [m]
วัฒนธรรม[n.] (watthanatha) EN: culture ; civilization ; way of life FR: culture [f] ; civilisation [f] ; tradition [f]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatha) EN: Greek civilization FR: civilisation grecque [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -civilisation-
Back to top