ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-circumscription-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น circumscription, *circumscription*,

-circumscription- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーカムスクリプション[, sa-kamusukuripushon] (n) circumscription
外接[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) {geom} circumscription

-circumscription- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
ความรอบคอบ[n.] (khwām røpkh) EN: circumscription ; prudence FR: circonspection [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -circumscription-
Back to top