ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-choir-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น choir, *choir*,

-choir- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was a choir boy at that church.ผมเคยเป็นนักร้องประสานเสียงที่โบสถ์นั่น.
My choir teacher gives me really cool exercises--นั่นแหละเหตุผล ที่ผมได้มาร่วมวง
Anyway, I'II let you guys go. I'II see you at choir rehearsal on Thursday at seven.เชิญพวกคุณตามสบาย เจอกันตอนซ้อม ประสานเสียง วันพฤหัสทุ่มตรง
Call me a dork, but I love choir practice.จะบอกว่าฉันโง่ก็ได้นะ แต่ฉันชอบซ้อมร้องประสานเสียงนี่
You have choir practice.คุณต้องฝึกร้องเพลงประสานเสียงนะ
Oh, let's not forget about the little church parking lot, choir boy.โอ้ ที่ลืมไม่ได้เลยก็ลานจอดรถข้างหลังโบสถ์ คุณนักร้องประจำโบสถ์
I only ever get to go to youth choir and prayer group.ฉันเคยไปแต่ร้องประสานเสียงและสวดมนต์กลุ่มเท่านั้น
Imagine singing this on the stage with 50 choir members behind you.นี่เป็นเพราะว่าฉันร้องตรงนี้ตะหาก ถ้าได้ร้องบนเวทีล่ะก็ มีวงคอรัส 50 คน ร้องอยู่ข้างหลัง
Show Choir Rule Book. And it turns out, you need 12 kids to qualify for Regionals.กลายเป็นว่า นายต้องใช้เด็ก 12 คน เพื่อเข้าแข่งระดับภาค
He's the best show choir choreographer in the midwest. We works with vocal adrenaline.เขาเป็นโค้ชสอนเต้นเก่งที่สุดในมิดเวสต์ เขาคิดท่าให้ โวคัล อะดรีนาลีน
Our show choir has to practice out in the rec yard.ทีมของเราต้องซ้อมในสวนหย่อม
Look, all I know is that our choir seems to beที่ฉันรู้คือ วงประสานเสียง

-choir- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita
コールユーブンゲン[, ko-ruyu-bungen] (n) choir exercises (ger
コワイヤ[, kowaiya] (n) choir
合唱隊[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir
合唱隊員[がっしょうたいいん, gasshoutaiin] (n) choir member
合唱隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader

-choir- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble FR: choeur [m] ; ensemble [m]
พลัดตก[v. exp.] (phlattok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down FR: tomber ; perdre le contact ; choir (litt. - vx)

-choir- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Männerchor {m}male choir
Gesangbuch {n}song book; choir book
Sprechchor {m}speaking choir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -choir-
Back to top