ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-charming-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น charming, *charming*,

-charming- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า
Then I found out it's a charming habit around here.แล้วฉันก็พบว่า มันก็เป็นเสน่ห์ไปอย่าง คนที่นี่เคยชินกัน.
Who must this charming young blood donor be?สาวน้อยคนไหนที่จะบริจาคเลือดบ้าง?
I mean, he'd have to be ten times more charming than that Arnold on Green Acres.ผมหมายความว่าเขาจะต้องเป็นสิบครั้งที่มีเสน่ห์มากขึ้นกว่าที่อาร์โนลกับกรีนเอเคอร์
How charming to be treated to a drink by a lady.เป็นเกียรติจริง ๆ มีสุภาพสตรีเลี้ยงเหล้า
How charming to think a monastery has actually produced something... something worthwhile.น่าคิดนะว่าทางวัดสามารถปั้นเด็กบางคน ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้
You must have been very charming when you were young.ตอนคุณยังเด็ก คุณคงเป็นคนมีเสน่ห์มากสินะ
That's a charming new development.น่าสนใจนี่ การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่
What charming people, hm?What charming people, hm?
A charming woman, Mr. Hagen. Although she gave me quite a fright for a moment there.เสน่ห์เธอแรงมาก คุณเฮเก้น ถึงแม้เธอจะทำให้ฉันกลัวว่า
Aside from the fact that he is gorgeous, charming and sings like an angel...นอกจากรูปหล่อ เสน่ห์พราว ร้องเพลงเก่ง
And when am I going to get to baby-sit with your charming little Georgey again?แล้วนี่เมื่อไหร่ฉันจะได้ เป็นพี่เลี้ยงให้หนูน้อยจอร์จี้อีกล่ะ

-charming- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv,n,adv-to) (uk) fondly; charming
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice
艶姿;あで姿[あですがた;えんし(艶姿), adesugata ; enshi ( tsuya sugata )] (n) charming figure; alluring figure
艶容[えんよう, enyou] (n) charming look; fascinating figure

-charming- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เจ้าเสน่ห์[X] (jao sanē) EN: charming FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
คมขำ[adj.] (khomkham) EN: pretty ; charming ; attractive FR:
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating FR:
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating FR: charmant ; séduisant ; mignon
มีเสน่ห์มาก[adj.] (mī sanē māk) EN: very charming ; very attractive FR: tout à fait charmant ; avec beaucoup de charme
น่าเอ็นดู[adj.] (nā endū) EN: lovely ; charming ; cute ; exquisite FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
นงลักษณ์[n.] (nonglak) EN: charming woman ; beautiful woman FR:
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:
เสน่ห์จันทร์[n. exp.] (sanē jan) EN: charming moon FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
เทพบุตร[n.] (thēpphabut) EN: god ; deity ; divinity ; angel ; prince charming FR: dieu [m] ; ange [m]
ยวนตา[adj.] (yūan tā) EN: inviting ; charming ; enticing FR:

-charming- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -charming-
Back to top