ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-channel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น channel, *channel*,

-channel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน
I was going to do your family a favor and hook up the Disney channel for free.ตอนแรก ผมว่าจะไปจูน ช่อง Disney Channel ให้ลูกคุณดูฟรีๆ
April O'Neil, Channel 3 Eyewitness News.เมษายนโอนีล, ช่อง 3 ประจักษ์พยานข่าว
I have tried to channel your anger, Raphael but more remains.ฉันได้พยายามที่จะช่องความโกรธของราฟาเอลของคุณ ... ... แต่ยังคงมากขึ้น
Did you know that May Williams over at Channel 5 has her own office?คุณรู้ไหมว่าวิลเลียมส์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ช่อง 5 มีสำนักงานของเธอเอง?
From a ledge 60 stories above the street I'm Gale Gayley for Channel 4 News.นี่ นี่แกคิดว่าหนังหน้าแกดีแล้วใช่มั้ย ห๊า
In addition, we bring you a special announcement from Channel 4, station manager James Wallace.ก้อหนูบอกแล้วหนิว่าพวกหนูกลับกันเองได้ ทำไรกันน่ะ ยังไม่ไปกันอีก
We at Channel 4, like you, have been stirred by the courage and the humanity....ระวังตัวกันด้วยล่ะ ไฟท์ติ้ง
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน
I am so glad to finally channel into you at last.ผมดีใจมาก ในที่สุดผมก็เข้ามาหาคุณจนได้.
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์
Press this 'TV' button, and then select Channel 4...กดลงไปตรงปุ่ม "เปิด" แล้วก็... เลือกที่ช่อง 4...

-channel- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴士海峡[Bā shì hǎi xiá, ㄅㄚ ㄕˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 巴士海峡 / 巴士海峽] Bashi channel across south Taiwan
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ, 航标 / 航標] buoy; channel marker; signal light
[gěng, ㄍㄥˇ, 埂] channel for irrigation
海峡群岛[Hǎi xiá qún dǎo, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 海峡群岛 / 海峽群島] Channel Islands
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
虚拟通道标志符[xū nǐ tōng dào biāo zhì fú, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄅㄧㄠ ㄓˋ ㄈㄨˊ, 虚拟通道标志符 / 虛擬通道標誌符] virtual channel connection identifier; VCI
虚拟通道连接[xū nǐ tōng dào lián jiē, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 虚拟通道连接 / 虛擬通道連接] virtual channel connection; VCC

-channel- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブチャネル[, akuteibuchaneru] (n) {comp} active channel
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] (n) {comp} analog channel
アルファチャネル[, arufachaneru] (n) {comp} alpha channel
イオンチャンネル[, ionchanneru] (n) ion channel
イギリス海峡[イギリスかいきょう, igirisu kaikyou] (n) English Channel
セレクタチャネル[, serekutachaneru] (n) {comp} selector channel
チャネルアジリティ[, chaneruajiritei] (n) {comp} channel agility
チャネルデフィニションフォーマット[, chanerudefinishonfo-matto] (n) {comp} channel definition format
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] (n) {comp} CPR; Channel Path Reconnection
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] (n) {comp} CTCA; Channel To Channel Adapter
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel
仲介物[ちゅうかいぶつ, chuukaibutsu] (n) intermediary; medium; channel
堀切り;堀切[ほりきり, horikiri] (n) (arch) man-made water channel (e.g. round a castle); artificial trench
外交チャンネル[がいこうチャンネル, gaikou channeru] (n) diplomatic channel
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] (n) {comp} bearer channel (in ISDN); communication channel
標準画質チャンネル[ひょうじゅんがしつチャンネル, hyoujungashitsu channeru] (n) standard definition channel
流路[りゅうろ, ryuuro] (n) channel; duct; passage; watercourse; flow channel
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P)
海門[かいもん, kaimon] (n) strait; channel
用水路[ようすいろ, yousuiro] (n) irrigation channel or ditch; flume
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel
チャネル[ちゃねる, chaneru] channel
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection
チャネルプログラム[ちゃねるぷろぐらむ, chanerupuroguramu] channel program
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI)
ファイバーチャネル[ふぁいばーちゃねる, faiba-chaneru] Fibre Channel
マルチプレクサチャネル[まるちぷれくさちゃねる, maruchipurekusachaneru] multiplexer channel
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel
逆方向LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel
逆方向通信路[ぎゃくほうこうつうしんろ, gyakuhoukoutsuushinro] backward channel
選択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel
音声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel
順方向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel

-channel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ไปในทาง[v. exp.] (chai pai na) EN: channel FR: canaliser
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่อง 5[org.] (Chǿng Hā) EN: Channel 5 FR: Chaîne 5 [f]
ช่อง 7[TM] (Chǿng Jet) EN: Channel 7 FR: Chaîne 7 [f]
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: strait ; straits ; channel FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: English Channel FR: La Manche
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel FR: chaîne d'information [f]
ช่อง 8[TM] (Chǿng Paēt) EN: Channel 8 FR:
ช่อง 3[TM] (Chǿng Sām) EN: Channel 3 FR: Chaîne 3 [f]
ช่องสัญญาณ[n. exp.] (chǿng sanyā) EN: channel FR:
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road ; channel FR: chemin [m] ; canal [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: port ; channel FR: port [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการจัดจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution ; distribution channel FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการสื่อสาร[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: communication channel FR:
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: data transmission channel FR:
ช่องทางการตลาด[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: marketing channel FR:
ช่องทางสื่อสาร[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel FR:
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōra) EN: TV channel FR: chaîne de télévision [f] ; chaîne [f]
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīth) EN: through the diplomatic channel FR: par voie diplomatique
หน[X] (hon) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel FR: direction [f] ; chemin [m]
กายทวาร[n.] (kāiyathawān) EN: body-door ; body-avenue ; outlet of bodily senses ; channel of bodily action FR:
ความขัดแย้งในช่องทาง[n. exp.] (khwām khaty) EN: channel conflict FR:
เมืองฝาย[n. exp.] (meūang fāi) EN: weir and channel irrigation system FR:
หมู่เกาะแชนเนล[n. prop.] (Mūkǿ Chaēnn) EN: Channel Islands FR:
หมุนไปที่ช่องห้า[v. exp.] (mun pai thī) EN: turn to channel five FR:
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
เปลี่ยนช่อง[v. exp.] (plīen chǿng) EN: change the channel FR: changer de chaîne
ราง[n.] (rāng) EN: channel ; groove ; slot ; track FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่องน้ำ[n.] (rǿng-nām) EN: channel ; watercourse ; ditch ; stream channel FR: lit de rivière [m] ; fossé [m]
ร่องน้ำลึก[n. exp.] (rǿng-nām le) EN: deep channel FR: canal profond [m]
สำนักข่าว[n. exp.] (samnak khāo) EN: news agency ; press agency ; news channel FR: agence de presse [f] ; chaîne d'informtion [f]
สถานีโทรทัศน์[n. exp.] (sathānī thō) EN: TV channel FR: chaîne de télévision [f]
ทางน้ำ[n. exp.] (thāng nām) EN: waterway ; channel ; water route FR:
ทด[v.] (thot) EN: channel water ; carry water ; irrigate FR: irriguer
ทดน้ำ[v. exp.] (thot nām) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer
อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ[n. exp.] (umōng Chǿng) EN: Channel Tunnel ; Chunnel FR: tunnel sous la Manche [m]

-channel- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
Analogkanal {m}analog channel
Umleitungskanal {m}bypass channel
TV-Kabelkanal {m}cable TV channel
Kanalinseln {pl}CI : Channel Islands
Ärmelkanal {m}English Channel
Ersatzkanal {m}alternative channel
Fernschreiblochstreifen {m}five channel tape
Hochwasserrinne {f}flood channel
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end
Multiplexkanal {m}multiplex channel
Dichtungsnut {f}seal channel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -channel-
Back to top