ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-center-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น center, *center*,

-center- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางใจเมือง (n.) the center of town See also: the heart of town, the heart of city Syn. ศูนย์กลางเมือง Ops. ชานเมือง
ศูนย์กลางเมือง (n.) the center of town See also: the heart of town, the heart of city Ops. ชานเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The center section is hardly moving.ส่วนศูนย์คือแทบจะไม่ย้าย
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง
You want me to fail that test so you can keep me in the center of the earth doing your work for you.จะได้เก็บผมไว้ใต้ดินนี่ แล้วคอยทำงานให้คุณ
No one outside this command center has that information, gentlemen.คนข้างนอกศูนย์สั่งการนี้ ไม่มีใครรู้
One of them leads to the castle at the center of the labyrinth.บานหนึ่งนำไปสู่ปราสาท ที่อยู่ตรงกลางเขาวงกต
I have to get to the castle at the center of the labyrinth.ฉันต้องการไปปราสาทที่อยู่ตรงกลางเขาวงกต
Contact the central defense center and tell them to patch us through to SOL's control circuits!ติดต่อศูนย์ป้องกันกลาง... ...และบอกพวกเขาว่าให้เชื่อมต่อ วงจรควบคุม SOL มาที่เรา!
Living here day by day... you think it's the center of the world.ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ วันต่อวัน... เธอคิดว่ามันเป็น จุดศูนย์กลางของโลก.
Dr. Max to Center 456.Dr. Max to Center 456.
It will come down through the center of the rings and into the Machine's core.มันจะลงมาผ่านทางศูนย์ของ แหวนและเป็นหลักของเครื่อง
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา

-center- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 中前卫 / 中前衛] center forward (soccer position)
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, 中锋 / 中鋒] center (basketball)
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
圆心[yuán xīn, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ, 圆心 / 圓心] center of circle
投影中心[tóu yǐng zhōng xīn, ㄊㄡˊ ˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 投影中心] center of projection
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病预防中心 / 疾病預防中心] Center for Disease Control (US)
质心[zhì xīn, ㄓˋ ㄒㄧㄣ, 质心 / 質心] center of gravity; barycenter
力心[lì xīn, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ, 力心] fulcrum; center of force
日心说[rì xīn shuō, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, 日心说 / 日心說] heliocentric theory; the theory that the sun is at the center of the universe
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
花心[huā xīn, ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄣ, 花心] playboy; playgirl; the center of a flower

-center- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
インターネットデータセンター[, inta-nettode-tasenta-] (n) {comp} Internet Data Center
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center
コールセンター[, ko-rusenta-] (n) {comp} call center
サービスセンター[, sa-bisusenta-] (n) {comp} service center
センターオブエクセレンス[, senta-obuekuserensu] (n) center of excellence
センタースプレッド[, senta-supureddo] (n) center spread
センターフォワード[, senta-fowa-do] (n) center forward
データセンター[, de-tasenta-] (n) {comp} data center
デイケアセンター;デーケアセンター[, deikeasenta-; de-keasenta-] (n) day-care center
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre)
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P)
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
マシニングセンター[, mashiningusenta-] (n) machining center
レクリエーションセンター[, rekurie-shonsenta-] (n) recreation center
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
中台[ちゅうだい, chuudai] (n) (1) (obsc) exact center of the Garbhadhatu mandala; (2) platform upon which the fire is lit in a stone lantern
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中墨[なかずみ, nakazumi] (n) centre line (usu. in buildings, joinery, etc.); center line
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
中衛[ちゅうえい, chuuei] (n) middle guard; halfback (e.g. football); center forward (e.g. volleyball); centre forward
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese)
右中間[うちゅうかん, uchuukan] (n) between right and center fielders (baseball) (centre); (P)
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need
大小前[だいしょうまえ, daishoumae] (n) (located in front of the 大鼓 and 小鼓 players) (See 大小・3) upstage center (in a noh play)
[おう, ou] (suf) middle; centre; center
授産所[じゅさんじょ, jusanjo] (n) work or vocational center (centre)
方言周圏論[ほうげんしゅうけんろん, hougenshuukenron] (n) {ling} center versus periphery theory
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P)
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry)
浮心[ふしん, fushin] (n) center of buoyancy; centre of buoyancy
爆心地[ばくしんち, bakushinchi] (n) centre of explosion; center of explosion; hypocentre; hypocenter; ground zero
研究教育拠点[けんきゅうきょういくきょてん, kenkyuukyouikukyoten] (n) center of excellence; COE
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (See 花蕊) center of a flower (centre); pistils and stamens
花蕊[かずい, kazui] (n) center of a flower (centre); pistils and stamens
郷友会[きょうゆうかい, kyouyuukai] (n) social organisation for people originating from the same town, village, or island who live in an urban center far from home (predominantly used by people from Okinawa)
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center

-center- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ = บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์[TM] (Bāngkøk Khø) EN: Bangkok Convention Center FR:
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center FR: librairie
ดาต้าเซ็นเตอร์[n. exp.] (dātā sentoē) EN: data center FR:
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์[TM] (Em-Bī-Khē S) EN: MBK Center FR: MBK Center
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.) FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หัวหน้าศูนย์[n. exp.] (hūanā sūn) EN: chief of center FR:
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; middle ; core FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
จุดกลาง[n. exp.] (jut klāng) EN: center FR: point central [m]
จุดรวม[n.] (jutrūam) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus FR: point focal [m]
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle point ; hub ; center FR: centre [m] ; point focal [m]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng) EN: center of gravity FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์รวม[n.] (jutsūnrūam) EN: center FR:
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jutsūnthūan) EN: center of gravity FR: centre de gravité [m]
แก่น[n.] (kaen) EN: core ; nucleus ; kernel ; heart ; centre ; center (Am.) FR: noyau [m] ; coeur [m] ; centre [m]
แกนกลาง[n.] (kaēnklāng) EN: center ; core ; nucleus ; heart ; kernel FR: noyau [m]
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า[n. exp.] (khlangsinkh) EN: warehouse and distribution center FR:
คอลเซ็นเตอร์[n. exp.] (khøl sentoē) EN: call centre ; call center (Am.) FR: call center [m] (anglic.)
กลาง[n.] (klāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle FR: centre [m] ; milieu [m]
เกาะรัตนโกสินทร์[n. prop.] (Kǿ Rattanak) EN: Ko Ratanakosin ; Ko Rattanakosin ; the historic center of Bangkok FR: le cœur historique de Bangkok
หลักเมือง[n.] (lakmeūang) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city FR: poteau fondateur [m] ; pilier fondateur [m]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา[org.] (Mahāwitthay) EN: Thammasat Pattaya Center ; Thammasat University Pattaya Campus FR:
มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ; ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน[org.] (Mūnlanithi ) EN: Dog Care Center Hua Hin FR:
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:
พาณิชย์จังหวัด[n. exp.] (phānit jang) EN: Provincial Operation Center ; Provincial Commercial Office FR:
พิพิธภัณฑ์และศูนย์การศึกษาชาวเขา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Hilltribe Museum And Education Center FR:
ปมประสาท[n. exp.] (pomprasāt) EN: ganglion ; nerve center ; site of nerve cells FR: ganglion [m] ; glande [f] (fam.)
รับฝากเด็กอ่อน[X] (rap fāk dek) EN: infant care center FR:
รวมศูนย์ [v. exp.] (rūam sūn) EN: centralize ; center FR: centraliser
สาขาธนาคาร[n. exp.] (sākhā thanā) EN: branch ; banking center FR: agence bancaire [f]
สำนัก[n.] (samnak) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center ; school FR: bureau [m] ; agence [f] ; maison [f] ; lieu d'activité [m] ; centre [m] ; école [f]
สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น : สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง[TM] (Sanām Kīlā ) EN: Thai-Japanese Stadium ; Thai-Japan Bangkok Youth Center FR:
เสาหลักเมือง[n. exp.] (sao lak meū) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city FR: poteau fondateur [m] ; pilier fondateur [m]
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)[org.] (Sathāban Kā) EN: Civil Aviation Training Center FR: centre de formation de l'aviation civile [m]
สถานีอนามัย[n. exp.] (sathānī anā) EN: public health center ; health station ; government clinic ; sanitation station FR: dispensaire public [m] ; centre de santé [m]
สถานกักกัน[n. exp.] (sathān kakk) EN: detention center FR:
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ[org.] (Sathān Khum) EN: Kredtrakarn Protection and Occupational Development Center FR:
เส้นกลาง[n. exp.] (sen klāng) EN: center line FR: ligne centrale [f]
เซ็นเตอร์[n.] (sentoē) EN: centre ; center (Am.) FR: centre [m]
สรส. (ศูนย์รักษาความสงบ)[org.] (Sørøsø. (Sū) EN: CMPO (The Center for Maintaining Peace and Order) FR:

-center- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
Körner {m}centre punch [Br.]; center punch [Am.]
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket
Spitzendrehbank {f}centre lathe; center lathe
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.]
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.]
Rechenzentrum {n}data processing center
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center
Tiefladewagen {m}depressed center flat car
Dokumentationsstelle {f}documentation center
Federdruckkörner {m}automatic center punch
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center
Auskunftsplatz {m}information center
Drehmittelpunkt {m}instant center
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation
Freizeitzentrum {n}leisure centre; recreation center [Am.]
Medienzentrum {n}media center
Anlaufstelle {f}place to go; drop-in center
Referenzzentrum {n}reference center
Forschungszentrum {n}research centre; research center
Fachinformationszentrum {n}science information center
Schubmittelpunkt {m}shear center
Federkörner {m}spring center punch
Ausbildungsstätte {f}training center
Ausbildungszentrum {m}training center

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -center-
Back to top