ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-carefulness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carefulness, *carefulness*,

-carefulness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อประมาท[n.] (appramāt) EN: carefulness FR:
อประมาท[n.] (apramāt) EN: carefulness FR:
การระวังรักษา[n. exp.] (kān rawang ) EN: carefulness FR:
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojai) EN: carefulness ; concern ; attention FR: attention [f]
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities ; fineness FR: finesse [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -carefulness-
Back to top