ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-canny-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น canny, *canny*,

-canny- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Why look so canny at every penny? ♪ทุกบาททุกสตางค์ คือคนฉลาด
Oh, that's a canny observation, Walt.โอ้ นั่นเป็นความคิดเห็นที่ฉลาดทีเดียว วอลท์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -canny-
Back to top