ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cancellation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cancellation, *cancellation*,

-cancellation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Attention. We have a cancellation update. Flight 1 192 has been canceled.ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่าสุดไฟล์ท 1192 เนื่องจากสภาพอากาศ
And that's the third cancellation I've gotten today,นี่โทรมายกเลิกตั้ง 3 รายแล้ววันนี้
Simple noise cancellation won't work.ที่อุดหูธรรมดาใช้ไม่ได้หรอก
The filming cancellation article is going to be released. I can't stop it.เรื่องที่คนปฏิเสธที่จะถ่าย MV จะกระจายออกไป แล้วผมก็จะไม่หยุดมันด้วย
If one of us dies, we stage it to look like a suicide caused by the unjust cancellation of Firefly.ถ้าเราคนนึงตาย เราจะจัดฉาก ให้ออกมาเหมือนการฆ่าตัวตาย จากการที่ซีรี่ย์ส Firefly ถูกแคนเซิล อย่างไม่ยุติธรรม
I had the Russian build me a wave cancellation box.ฉันสั่งทำเครื่องบังคลื่นเสียงจากพวกรัสเซีย
Spa have very strict cancellation policy.สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด

-cancellation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation
キャンセル料[キャンセルりょう, kyanseru ryou] (n) cancellation charge
ドタキャン;どたキャン[, dotakyan ; dota kyan] (n,vs) (abbr) (from 土壇場でキャンセルする) last-minute cancellation
徳政一揆[とくせいいっき, tokuseiikki] (n) uprising (during the Muromachi period) demanding debt cancellation orders
消印(P);消し印[けしいん, keshiin] (n) postmark; (postal) cancellation mark; (P)
解約[かいやく, kaiyaku] (n,vs) cancellation of contract; (P)
返戻金[へんれいきん, henreikin] (n) (1) terminal bonus; lump sum when policy matures; (2) payout on cancellation of contract
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation

-cancellation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
การบอกเลิก[n. exp.] (kān bøk loē) EN: abrogation ; cancellation FR:
การงด[n.] (kān ngot) EN: cancellation FR:
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkth) EN: cancellation ; revocation ; abrogation ; annulment FR: annulation [f]
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot h) EN: cancellation clause ; escape clause FR:
สมบัติการตัดออก[n. exp.] (sombat kān ) EN: cancellation property FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cancellation-
Back to top