ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-burst-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น burst, *burst*,

-burst- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The wind! The windows burst open.แล้วหน้าต่างก็เปิดออกอย่างแรง
Lord, it makes me want to burst out laughing when I think that I have done what none of my sisters has.พระเจ้า มันทำให้ฉันอยากระเบิดหัวเราะ เมื่อฉันคิดว่าฉันได้ทำสิ่งที่ไม่มีพี่น้องคนไหนกล้าทำ
Lf, somehow, a burst of gravity waves escaped from the core, it could distort space-time.-สมุมติว่ามีคลื่นพลังหลุดออกมาจากแกนปั่น มันจะไปบิดเบนห้วงเวลาทำให้จัสตินดูเหมือนหายไป
They burst in stars of blue and greenระเบิดเป็นดาวสีฟ้า เขียว มากมาย
He just made the first incision when the SS burst in... shoot the patient lying on the table, then Dr. Raszeja and everybody else who was there.เขาเพิ่งจะกรีดมีด เมื่อพวกนาซีบุกเข้ามา ยิงคนไข้ที่นอนบนโต๊ะ แล้วก็ยิงหมอราเช และทุกคนที่อยู่ในนั้น
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.ไม่เคยเห็นรถตำรวจและทำให้เกิดการพลิกรถคันอื่น ๆ ที่จะออกมาเป็นเปลวไฟ
They fly open. You burst in.พวกเขาบินเปิด คุณออกมาใน.
They burst into flame when it is time for them to die and then they are reborn from the ashes.มันจะลุกเป็นไฟ เมื่อถึงเวลาที่มันจะตาย แล้วหลังจากนั้น เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน
We also need to make sure that the real Crabbe and Goyle can't burst in on us while we're interrogating Malfoy.เราต้องแน่ใจว่า แครบกับกอยล์ตัวจริง ต้องไม่โผล่เข้ามา ตอนเรากำลังซักถามมัลฟอย
But there was one evening in the spring of 1968... when the world finally burst through the screen.แต่แล้วในเย็นวันหนึ่ง.. ของฤดูใบไม้ผลิ ปี 1968 เมื่อสุดท้าย..
(shrieking / burst of music)(shrieking / burst of music)
If you jump off a building, your guts will all burst open, 1 and the pizza will spray in all directions.ถ้าพี่กระโดดตึกนะ เครื่องในของพี่ก็จะแตกกระจายเลยล่ะ - แล้วพิซซ่าที่กินไปก็จะกระจายไปทุกทิศทุกทาง

-burst- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, 冲进 / 衝進] break in; burst in; force into
崩裂[bēng liè, ㄅㄥ ㄌㄧㄝˋ, 崩裂] burst apart; crack
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 灵感 / 靈感] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor

-burst- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n,vs) squall; burst of anger
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
弾ける様に笑う[はじけるようにわらう, hajikeruyouniwarau] (exp,v5u) to burst into laughter
弾け飛ぶ;はじけ飛ぶ[はじけとぶ, hajiketobu] (v5b,vi) to pop off; to pop out; to fly off; to shoot off; to burst open
泣き入る;泣入る[なきいる, nakiiru] (v5r,vi) (obsc) to burst into tears; to sob; to weep
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P)
笑い出す[わらいだす, waraidasu] (v5s) to burst into laughter
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated
萌え立つ[もえたつ, moetatsu] (v5t) to burst into leaf; to sprout
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラヒックバースト[とらひっくばーすと, torahikkuba-suto] traffic burst
バースト[ばーすと, ba-suto] burst
バーストサイズ[ばーすとさいず, ba-sutosaizu] burst size
バーストデータ[ばーすとでーた, ba-sutode-ta] burst data
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length
バースト頻度[バーストひんど, ba-suto hindo] burst frequency
ブラックバースト[ぶらっくばーすと, burakkuba-suto] black burst
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size
誤りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst
雑音バースト信号[ざつおんバーすとしんごう, zatsuon ba-sutoshingou] noise burst signal

-burst- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū t) EN: the soap bubble has burst FR: la bulle a éclaté
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter ; guffaw FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw FR: éclater de rire
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow FR: explosion [f] ; déflagration [f]
การระเบิดของดวงดาว[n. exp.] (kān raboēt ) EN: star burst FR:
ขำกลิ้ง[v.] (kham kling) EN: burst out laughing FR:
เกิดระเบิดขึ้น[v. exp.] (koēt raboēt) EN: burst FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off ; burst out FR: déclencher ; tirer ; décharger
ล้นตลิ่ง[v. exp.] (lon taling) EN: burst its banks FR: sortir de son lit
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
ปะทุอารมณ์[v. exp.] (pathu ārom) EN: let one's feelings be known ; emote ; let one's emotions burst forth FR:
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlā) EN: burst out ; break out ; become angry ; get angry ; be wrathful FR:
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast FR: exploser ; éclater
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser

-burst- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohrkrepierer {m}barrel burst
Rohrbruch {m}pipe burst

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -burst-
Back to top