ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bugbear-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bugbear, *bugbear*,

-bugbear- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バグベア[, bagubea] (n) bugbear
変化[へんげ, henge] (n,vs) goblin; ghost; apparition; bugbear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bugbear-
Back to top