ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-brushwood-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brushwood, *brushwood*,

-brushwood- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柴垣[しばがき, shibagaki] (n) brushwood fence
柴犬[しばいぬ;しばけん, shibainu ; shibaken] (n) Shiba (Japanese breed of small dog, native of Shikoku); brushwood dog

-brushwood- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พุ่มไม้[n. exp.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood FR: buisson [m] ; fourré [m] ; massif d'arbustes [m] ; branchages [mpl]

-brushwood- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reisigbündel {n}bundle of brushwood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -brushwood-
Back to top