ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-broad-minded-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น broad-minded, *broad-minded*,

-broad-minded- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's try to be broad-minded about this.นึกออกมั้ยว่ามันใหญ่ขนาดนี้
He really is a broad-minded person.เขาเป็นคนใจกว้างจริงๆ
However, there are legions of less broad-minded souls.อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ใจกว้าง

-broad-minded- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish

-broad-minded- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐の深い[ふところのふかい, futokoronofukai] (adj-i) (See 懐が深い) broad-minded
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades
闊達;豁達;濶達[かったつ;かつだつ(ok), kattatsu ; katsudatsu (ok)] (adj-na,n) openhearted; frank; broad-minded
闊達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles

-broad-minded- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจโต[adj.] (jaitō) EN: lavish ; too broad-minded FR:
ใจเติบ[adj.] (jaitoēp) EN: too broad-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -broad-minded-
Back to top