ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-broad-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น broad, *broad*,

-broad- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางวันแสกๆ (adv.) in broad daylight Syn. กลางวัน Ops. กลางคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, in another 25 years you'll be able to shake their hands in broad daylight.อีก 25 ปี นายคงได้จับมือกลางวันแสก ๆ
He means that broad from New York.เขา หมายความว่า กว้าง จาก นิวยอร์ก
Right. I mean, some broad in your pack.เอาผู้หญิงใส่เป้เหรอ
You know, broad strokes.คุณรู้ไหม เอาแบบหมดเปลือกเลยนะ
Now, I want that broad run out of town. She's got to go!ไล่เข้าป่าไปเลย ไล่ไปซะ!
We're on a city street in broad daylight here!เรากำลังอยู่บนถนนในเมืองในตอนกลางวันแสกนี่!
You think he took one look at this latest work of art... and went ax-happy in broad daylight?คุณว่าเขามีส่วนนึงของงานชิ้นนี้เก็บไว้ แล้วก็ออกไปถือขวานเดินเล่น ตอนกลางวันแสกๆเนี่ยนะ
Thick molasses with a broad nose.สีน้ำเชื่อมไหม้ จมูกบานแบะ
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส
Enlighten me. Why are we brewing this potion in broad daylight in the middle of the girls' lavatory?ช่วยตอบที ทำไมถึงต้องต้มยานี้กลางวันแสก ๆ
Well we have a very very broad set of people angry very angry at this corporation well people from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air.แต่เรามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่พอใจ ไม่พอใจต่อการกระทำของบรรษัทนี้มาก ๆ ก็เฉพาะพวกหัวเอียงซ้าย
I fell for those broad shoulders.หม่อมฉันเห็นแต่เพียงชายที่มีแค่ไหล่กว้างใหญ่

-broad- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yūn, ㄩㄣ, 奫] deep and broad (expanse of water); abyss
大型[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, 大型] large scale; wide scale; broad scale
坦荡[tǎn dàng, ㄊㄢˇ ㄉㄤˋ, 坦荡 / 坦蕩] magnanimous; broad and level
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
博大精深[bó dà jīng shēn, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣ, 博大精深] wide-ranging and profound; broad and deep

-broad- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin
にたにた;ニタニタ[, nitanita ; nitanita] (adv,n,vs) (on-mim) broad grin
ニヤニヤ(P);にやにや(P)[, niyaniya (P); niyaniya (P)] (adv,n,vs) (on-mim) grinning; broad grin; smirk; (P)
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely
大観[たいかん, taikan] (n,vs) broad overview; general survey
幅跳び;幅とび;幅飛び[はばとび, habatobi] (n) long jump; broad jump
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private
広縁[ひろえん, hiroen] (n,adj-no) broad or spacious veranda; eaves
拡大解釈[かくだいかいしゃく, kakudaikaishaku] (n,vs) broad interpretation
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage
浅茅生[あさじう, asajiu] (n) (obsc) broad field of sparsely growing cogon grass
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad
白昼公然[はくちゅうこうぜん, hakuchuukouzen] (adj-t,adv-to) openly and in broad daylight
白昼堂々;白昼堂堂[はくちゅうどうどう, hakuchuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) openly (unashamedly) in broad daylight
真昼[まひる, mahiru] (n-adv,n-t) midday; broad daylight
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi
高所[こうしょ, kousho] (n) (1) (See 低所) high altitude; heights; elevation; (2) broad view; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system

-broad- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกอนันต์[adj.] (anēkanan) EN: broad ; extensive FR:
หุบเขากว้าง[n. exp.] (hupkhao kwā) EN: broad valley FR:
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
กลางวันแสก ๆ = กลางวันแสกๆ[adv.] (klāngwan sa) EN: in broad daylight FR:
กระโดดไกล[n. exp.] (kradōt klai) EN: long jump ; broad jump FR: saut en longueur [m]
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
ละหาน[n.] (lahān) EN: broad water ; broad lake ; broad part of a river FR:
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
มะฮอกกานีใบใหญ่[n. exp.] (mahǿkkānī b) EN: Broad Leaf Mahogany ; False Mahogany FR:
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted ; broad FR: illimité ; indéfini ; sans limite
พันธกิจแบบกว้าง[n. exp.] (phanthakit ) EN: broad mission FR:
พิศาล[adj.] (phisān) EN: broad ; wide FR:
แสก ๆ = แสกๆ[X] (saēk-saēk) EN: in broad daylight FR:
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
วิศาล[adj.] (wisān) EN: broad FR:
วิสาล[adj.] (wisān) EN: broad FR:
วงกว้าง[n. exp.] (wong kwāng) EN: wide area ; broad area ; large area FR: cercle élargi [m]
วงกว้าง[adj.] (wong kwāng) EN: broad ; wide ; mass ; global FR:
ยิ้มแฉ่ง[v.] (yimchaeng) EN: give a broad smile ; give a beaming smile FR:
ยิ้มกว้าง[v. exp.] (yim kwāng) EN: smile broadly ; give a broad smile FR:
ยิ้มแป้น[v.] (yimpaen) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -broad-
Back to top