ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-brand-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brand, *brand*,

-brand- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้
But master you in luck 'cause up your sleeve, You got a brand of magic never fails!แต่นายท่านโชคดี เพราะท่านใส่แขนเสื้อไว้ ท่านได้ตราแห่งเวทยนต์ไม่เคยผิดพลาด
Here he comes,And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel!ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย
Honey, isn't there a generic brand of cat food?ที่รัก มันไม่มีอาหารแมวยี่ห้อทั่วๆไปแล้วเหรอ
And you can see over there, we're building 45 brand new dishes.และคุณสามารถดูที่นั่นเราไม่ อาคาร 45 แบรนด์อาหารใหม่
Man, I give you a really good deal on this minivan, you know? It's brand new, it's fully loaded.คุณรู้มั้ยครับ คุณได้ราคาดีมากนะครับ ที่ซื้อรถคันนี้ใหม่เอี่ยม มีเครื่องประกอบครบ
Eleven days ago Charles C. Murdock bought himself a brand new Dodge Minivan.เมื่อ 11 วันก่อน ชาร์ล ซี เมอร์ด็อค ซื้อรถดอดจ์มินิแวน มาใหม่คันนึง
I am stuck on Band-Aid brand 'Cause Band-Aid's stuck on meฉันอยู่ตรงนี้ อยู่ในการรักษาพยาบาล
It's almost brand new.เกือบใหม่เอี่ยมเชียวนะ
I sewed it 20 years ago, and it still looks brand new.ฉันตัดให้เมื่อ20ปีก่อนยังดูใหม่อยู่เลย
It's a brand new place.ยังใหม่เอื่ยมอยู่เลย
I told you what brand to get!ฉันบอกแล้วใช่มั้ยว่ายี่ห้ออะไร !

-brand- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, 品牌] brand name; trademark
崭新[zhǎn xīn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ, 崭新 / 嶄新] brand new
厂牌[chǎng pái, ㄔㄤˇ ㄆㄞˊ, 厂牌 / 廠牌] brand (of a product)
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, 新房] brand new house; bridal chamber
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal

-brand- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
オキシフル[, okishifuru] (n) (See オキシドール) Oxyfull (Japanese brand of hydrogen peroxide)
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name)
ジェネリックブランド[, jienerikkuburando] (n) generic brand
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol)
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ハロステン[, harosuten] (n) Halosten (Japanese brand of haloperidol)
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
ブランニュー[, burannyu-] (adj-f) brand new
ブロトポン[, burotopon] (n) Brotopon (Japanese brand of haloperidol)
レキシン[, rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine)
仕立て上がり[したてあがり, shitateagari] (n) brand new
仕立て下ろし[したておろし, shitateoroshi] (n) brand new (clothes)
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as
新版[しんぱん, shinpan] (n) brand new
新調[しんちょう, shinchou] (n,vs) brand new
焼印;焼き印[やきいん, yakiin] (n) brand (burnt-in mark of identification); branding iron
真っ新[まっさら, massara] (adj-na) brand new
真新しい[まあたらしい, maatarashii] (adj-i) brand new; (P)
買い立て;買いたて[かいたて, kaitate] (exp) brand new
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name
商標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name

-brand- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบรนด์[n.] (braēn) EN: brand FR: marque [f]
แบรนด์เนม[n. exp.] (braēn nēm) EN: brand name FR:
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā si) EN: brand name ; trade name FR: nom de marque [m]
การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า[n. exp.] (kān kamnot ) EN: brand positioning FR: positionnement de la marque [f]
การรู้จักตราสินค้า[n. exp.] (kān rūjak t) EN: brand recognition FR:
เครื่องหมายการค้า[n.] (khreūangmāi) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype FR: marque commerciale [f] ; marque de fabrique [f] ; marque [f] ; logo commercial [m]
โลโก้[n.] (lōkō) EN: logo ; brand FR: logo [m] ; marque [f]
ใหม่ล่าสุด[adj.] (mai lā sut) EN: brand new FR: tout nouveau ; dernier cri
นกพิราบ[TM] (Nok Phirāp ) EN: Pigeon Brand FR:
นกพิราบคู่[TM] (Nok Phirāp ) EN: Double Pigeon Brand FR:
ภาพพจน์ตราสินค้า[n. exp.] (phāpphot tr) EN: brand image FR:
ผู้จัดการตราสินค้า[n. exp.] (phūjatkān t) EN: brand manager FR:
สินค้ายี่ห้อ[n. exp.] (sinkhā yīhø) EN: brand FR: marque [f]
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms ; sign FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตรา[v.] (trā) EN: seal ; stamp ; chop ; mark ; brand FR: marquer ; sceller ; cacheter
ตราหน้า[v.] (trānā) EN: label ; brand FR:
ตราสินค้า[n. exp.] (trā sinkhā) EN: brand ; brand name ; trade name FR: marque [f]
ตราสินค้าเอกเทศ[n. exp.] (trā sinkhā ) EN: individual brand FR:
ตรายี่ห้อ[n.] (trāyīhø) EN: brand name FR: marque [f] ; marque commerciale [f]
ตรึงตรา[v.] (treungtrā) EN: fascinate ; impress ; imprint ; brand FR:
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; trade name ; marque ; brand FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f] ; marque commerciale [f]

-brand- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wundbrand {m}; Brand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -brand-
Back to top