ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-brag-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brag, *brag*,

-brag- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์
We don't like to brag about that, Will, but you're exactly right.แต่เธอก็พูดถูก เท่าที่ชั้นเห็นนะ ไม่ได้อยู่ที่ว่า
I don't want to brag but I solve a lot of high-profile cases.ฉันไม่อยากโม้นักหรอกว่ะ แต่ฉันไขปริศนาคดีใหญ่ๆได้เยอะมาก
Nothing to brag about really.แน่นอน เดี๋ยวจะหาว่าคุย
Now, I'm not one to brag but people come purty far to see me get low on the "Mow-Mow".ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นคนที่จะคุยโว แต่คนมาไกลจะเห็นฉันได้รับต่ำใน โหม-โหม"
Then again, it's not something to brag about.แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยอวดนะ
Let's win and brag to Tokio.ชนะแล้วไปคุยอวดโทคิโอะ
Chuck likes to brag about his conquests, not his victims.ชัค เค้ามักจะฝอยเรื่องการเอาชนะมากกว่าเรื่องเหยื่อหนะ
Well, it's not something I brag about.อืม มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผมจะเอามาคุยโม้น่ะ
And I can't even brag about it?แต่กลับไม่ได้ป่าวประกาศ
The sooner I get it done, the sooner I can brag about it to Blair.อีกไม่นานมันจะสำเร็จแล้วฉันจะมาโม้ให้นายฟังเรื่องแบลร์ละกัน
It's nothing to brag about.มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะพูด

-brag- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き捲る;吹き捲くる(io)[ふきまくる, fukimakuru] (v5r,vi) to blow about; to blow along; to brag

-brag- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag FR: exagérer ; se vanter
การพูดอวดดี[n. exp.] (kān phūt ūa) EN: brag FR:
คุยฟุ้ง[v. exp.] (khui fung) EN: gab ; crow (about) ; brag (about) ; boast ; talk big FR:
คุยโขมง[v. exp.] (khui khamōn) EN: chat ; have a discursive talk ; give a talkshow ; brag ; boast FR:
คุยโขมงโฉงเฉง[v. exp.] (khui khamōn) EN: be a loudmouth ; brag FR:
คุยเขื่อง[v.] (khuikheūang) EN: brag ; boast ; talk big FR:
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโม้โอ้อวด[v. exp.] (khui mō ō-ū) EN: brag about FR:
คุยนักคุยหนา[v. exp.] (khui nak kh) EN: brag FR:
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
คุยโตโอ้อวด[v. exp.] (khuitō ō-ūa) EN: brag FR:
คุยอวด[v. exp.] (khui ūat) EN: brag FR:
คุยโว[v. exp.] (khui wō) EN: brag ; boast FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
โอ่อวด ; โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat ; show off ; vaunt FR: se vanter ; être prétentieux
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
อวดอ้าง[v.] (ūat-āng) EN: claim ; boast ; brag FR: se vanter ; se flatter
อวดเก่ง[v. exp.] (ūat keng) EN: show off one' s ability ; brag FR:
อวดโต[v. exp.] (ūat tō) EN: brag FR:
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter
ยกตนข่มท่าน[v. (loc.)] (yoktonkhomt) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -brag-
Back to top