ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blueberry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blueberry, *blueberry*,

-blueberry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He pretended he was eating cow flops and rat guts in blueberry sauce.แต่ติ๊งต่างเป็นว่ากำลังกินขี้วัว และไส้หนูในน้ำซ้อสบลูเบอร์รี่
I'm gonna order a big plate of blueberry pancakes... with maple syrup, eggs over easy and five sausages.ผมจะสั่งซื้อสินค้าแผ่นใหญ่ของแพนเค้กบลูเบอร์รี่ ... กับน้ำเชื่อมเมเปิ้ล ไข่กว่าไส้กรอกง่ายและห้า
Did you get the blueberry pancakes?คุณได้รับแพนเค้กบลูเบอร์รี่?
You know, I make a mean blueberry pancake.ผมทำแพนเค้กบลูเบอร์รี่อร่อย
That's good. So cheese omelet, extra bacon, crisp blueberry muffin and a Coke.อย่างนั้นแหละดี ไข่ออมเล็ตใส่ชีส เพิ่มเบค่อน...
This piece of gum happens to be tomato soup, roast beef and blueberry pie."ชิ้นนี้มีซุปมะเขือเทศ เนื้อวัวย่างและบลูเบอรี่พาย
It's the blueberry pie that does it.ก็มันคือ บูลเบอรี่พายไง
But I can't have a blueberry as a daughter.แต่ฉันไม่อยากมีลูกสาวเป็นบูลเบอรี่
Since you are such a fan of lame, store-bought blueberry pie,ตั้งแต่รู้ว่าคุณชอบ พายบลูเบอร์รี่ที่ซื้อจากร้าน
I got blueberry or chocolate. Or both.มีรสบลูเบอร์รี่ กับ ชอคโกแลต หรือจะเอาทั้งสองอย่าง
But there's always a whole blueberry pie left untouchedแต่จะมีบลูเบอร์รี่พาย/Nที่มักจะแทบไม่มีใครแตะ
So what's wrong with the blueberry pie?แล้วบลูเบอร์รี่พายมันมีอะไรผิดปรกติเหรอ?

-blueberry- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝草莓[lán cǎo méi, ㄌㄢˊ ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, 蓝草莓 / 藍草莓] blueberry (Vaccinium angustifolium)

-blueberry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビルベリー[, biruberi-] (n) bilberry; European blueberry
ブルーベリー[, buru-beri-] (n) blueberry
夏櫨[なつはぜ;ナツハゼ, natsuhaze ; natsuhaze] (n) (uk) oldham blueberry (Vaccinium oldhamii)

-blueberry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บลูเบอร์รี[n.] (blūboērī) EN: blueberry FR: myrtille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blueberry-
Back to top