ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blacken-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blacken, *blacken*,

-blacken- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And once you blacken your heart, it only grows darker and darker.และเมื่อคุณทำให้หัวใจของคุณกลายเป็นสีดำ มันจะเป็นเพียงการเติบโตของความมืด และมืดมิด
It had started to blacken because of what I did.มันเริ่มที่จะกลายเป็นสีดำ เพราะสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป

-blacken- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒くする[くろくする, kurokusuru] (exp,vs-i) to blacken
黒む[くろむ, kuromu] (v5m,vi) to blacken

-blacken- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blacken-
Back to top