ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-biased-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น biased, *biased*,

-biased- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก.
He's attempting to pass off a biased notion as a fact.เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals.ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย
Yeah, and you're not biased or anything.แหม ไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่เลยเนอะ
If I were,it would only be to protect Waldorf Designs from your biased opinion of me, which is based on nothing but good,clean high school fun.ถ้าฉันโกหก มันก็เพียงแค่ ปกป้อง Waldorf Designs จากความคิดเห็นลำเอียงของเธอที่มีต่อฉัน มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไร\ แต่ก้ดี ทำความสะอาดโรงเรียนสนุกดี

-biased- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing
曲論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed)

-biased- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันทา[adj.] (chanthā) EN: biased in favour of ; biased in favor of (Am.) FR: injuste ; partial
เอนเอียง[adj.] (ēn-īeng) EN: partial ; biased FR:
ค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง[n. exp.] (khā khlātkh) EN: biased error FR:
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de
เข้าใครออกใคร[v. exp.] (khao khrai ) EN: be partial ; be biased FR:
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
เลือกที่รักมักที่ชัง[adj.] (leūak thīra) EN: partial ; biased FR: partial
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
ตัวประมาณค่าเอนเอียง[n. exp.] (tūa pramān ) EN: biased estimator FR:

-biased- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -biased-
Back to top