ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-benign-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น benign, *benign*,

-benign- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม
Parker, you know, I used to think it was benign neglect, but now I see that you're intentionally screwing me.Parker รู้ไหม ฉันเคยคิดว่าคุณเมินฉัน แต่ตอนนี้ฉันรุ้แล้วว่าคุณตั้งใจแกล้งฉัน
Amy pointed out that between the two of us, our genetic material has the potential of producing the first in a line of intellectually superior, benign overlords to guide humanity to a brighter tomorrow.เอมี่ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างเราสองคน กรรมพันธุของเรามีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถผลิต
Why do Spirits take the form of such benign things?ทำไมจิตถึงได้เลือกรูปร่างที่อ่อนโยนเช่นนั้นละ?
So, you can go back to your policy of benign neglect.พ่อกับแม่จะได้กลับไปใช้นโยบายไม่สนใจหนูเหมือนเดิม
It's fun, relatively benign and costs about as much as a soda pop at the local drugstore.มันสนุกที่ค่อนข้างอ่อนโยน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมากที่สุดเท่าที่ เป็นป๊อปโซดาที่ร้านขายยาท้องถิ่น

-benign- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 摄护腺肿大 / 攝護腺腫大] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate
良性肿瘤[liáng xìng zhǒng liú, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, 良性肿瘤 / 良性腫瘤] benign tumor
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 良性] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor)
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, 锯棕榈 / 鋸棕櫚] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men)

-benign- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign
良性[りょうせい, ryousei] (n,adj-no) benign
良性移動性舌炎[りょうせいいどうせいぜつえん, ryouseiidouseizetsuen] (n) benign migratory glossitis; geographic tongue
良性腫瘍[りょうせいしゅよう, ryouseishuyou] (n) benign tumor; benign tumour
過誤腫[かごしゅ, kagoshu] (n) hamartoma; benign malformation resembling a neoplasm

-benign- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
เมตตา[adj.] (mēttā) EN: charitable ; benign FR: charitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -benign-
Back to top