ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-baptismal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น baptismal, *baptismal*,

-baptismal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The baptismal ceremony!ซ้อมพิธีรับศีลล้างบาปไง !
You're not curious of your first pupil's baptismal ceremony?นายไม่อยากรู้เหรอว่าการทำพิธีล้างบาป ให้กับนักเรียนคนแรกเป็นยังไง ?
"By then with other voice, with other fleece I shall return as poet and put on at my baptismal font, the laurel crown."ถึงตอนนั้นด้วยเสียงอื่น ด้วยร่างอื่น ข้าจะกลับไปในฐานะกวี สวมมงกุฎลอเรลที่อ่างล้างบาป

-baptismal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗礼名[せんれいめい, senreimei] (n) Christian or baptismal name
洗礼式[せんれいしき, senreishiki] (n) baptismal ceremony; baptism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -baptismal-
Back to top